Stránky

25. 6. 2012

Otázniky nad úverom 1.3 mil. €

Krátka rekapitulácia pred zajtrajším Miestnym zastupiteľstvom.
Na úvod: obnovu a zateplenie MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská podporujem. Obe budovy majú „svoje roky“ a vyžadujú „liečenie“ - svedčí o tom fotodokumentácia stavu MŠ Plickova (ZŠ Tbiliská je na tom podobne). Obnova a zateplenie prinesie aj úspory nákladov na vykurovanie.

Jadrom sporu a polemiky nie je otázka „NA ČO?“, ale „ZA ČO?“.

Podľa vedenia MČ finančné zdroje, ktorými disponujeme, na obnovu školských zariadení a iné investičné aktivity nepostačujú, preto už do návrhu Rozpočtu MČ Bratislava-Rača na rok 2012... poslanci zabudovali zámer financovať obnovu z úveru.

Súčasný rozruch okolo uzatvárania úverovej zmluvy vyvoláva práve toto rozhodnutie vedenia MČ a poslancov o úvere a neskôr aj o „úprave“ výšky úveru z cca 1 mil. € na 1,3 mil. €, a to bez informovania občanov a bez širšej verejnej diskusie.

Na čo, ak nie aj na takýto účel má MČ svoj mesačník? web-stránku? televíziu?

K úveru na 1,3 mil. € MČ Rača vykročila už 16. mája oslovením ôsmich peňažných ústavov. Tri zo šiestich, ktoré zaslali ponuku, vybrala do druhého kola finančná komisia MZ 4. júna, tzn. v deň, keby sa konalo prvé a jediné verejné stretnutie s občanmi vo veci úveru.

Aj keď sa čiastka 1,3 mil. € od začiatku opiera len o odhad nákladov, poslanci majú v úmysle úver v tejto výške schváliť už na zajtrajšom zastupiteľstve. V čase, keď rozpočet na ZŠ Tbiliská stále nie je k dispozícii, rozhodnutie o ISRMO nie je známe, súdny spor s IN VEST s.r.o. je znova v bode nula, analýza rizík splácania úveru nie je spracovaná, analýza možného zníženia výdavkov rozpočtu MČ chýba, časť občanov zorganizovala petíciu proti zadlžovaniu Račanov a mnohé otázky a námietky občanov nie sú zodpovedané...

Vo svetle týchto faktov je jasné, prečo bolo verejné stretnutie večerom otázok bez odpovedí, a prečo sa diskusia nerozprúdila ani po stretnutí: karty sú už dávno rozdané, kocky vrhnuté, Rubicon prekročený. Niekto to zase raz vymyslel za nás a od nás očakáva len súhlas a prípadné standing ovation.

Pripomenulo mi to časy, kedy podobným štýlom „diskutovali“ mocní s bezmocnými.
Vtedy to skončilo štrnganím kľúčmi.Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy
24. 6. 2012

„Račania dostanú do schránok maľovanú mapu“

... napísal v titulke jedného článku Račiansky výber číslo 9 v novembri 2011.
Fakty

V článku sa ďalej píše: „Vedenie mestskej časti v spolupráci s podnikateľskou obcou a spoločnosťou CBS pripravili pre občanov maľovanú mapu Rače. Počas novembra ju bezplatne dostanú do poštových schránok. Veľkorozmerný originál mapy bude ešte tento rok zdobiť aj vnútorné priestory Miestneho úradu na Kubačovej ulici. ... Maľovaná mapa Rače nie je financovaná z rozpočtu mestskej časti. Vyšla za podpory podnikateľskej obce, za čo im touto cestou ďakujeme. (md)“ (zvýraznil M. Š.)

Interaktívnu maľovanú mapu Rače nájdete aj na internete a je príťažlivou, na informácie o Rači bohatou prezentáciou našej mestskej časti.

„Informácia o hospodárení spoločnosti Media Rača, spol. s r. o. (TV Rača spol. s r.o.) za rok 2011“ uvádza, že „... spoločnosť zakúpila pre potreby mestskej časti originálny obraz maľovanej mapy Rače, ktorý zdobí priestory rokovacej miestnosti na Alstrovej ulici.“ V tabuľkovej časti nájdete položku „Maľovaná mapa Rače - originál obraz Rače ... 1.340,- €“.

Vo výdavkovej časti záverečného účtu MČ Rača za rok 2011 (program 2. „Propagácia a marketing“, podprogram „Prezentácia samosprávy“, prvok „TV Rača/Média Rača“) je uvedené, že MČ Rača vynaložila v roku 2011 na tovary a služby TV Rača/Média Rača 44.631,- €.

Otázniky

Ak je TV Rača/Média Rača (spolu)financovaná z rozpočtu MČ, je v súlade so skutočnosťou tvrdenie, že maľovaná mapa Rače nie je financovaná z rozpočtu mestskej časti“?

Ak sa informácia o bezplatnej turistickej mape Rače dostala cez Račiansky výber do domácností všetkých obyvateľov MČ Rača, prečo informáciu, koľko MČ minula za originál mapy, občan nájde len v nenápadnej zmienke jedného z mnohých podkladových materiálov pre utorkové Miestne zastupiteľstvo?

Napĺňa vedenie MČ takýmto informovaním o hospodárení s verejnými zdrojmi svoju predstavu o „transparentnej Rači“?


Miro Ščibrany
člen račan.sk
Odkazy20. 6. 2012

Úver 1.3 mil. € - blesk z jasného neba?

Nie tak celkom, vážení spoluobčania...


Fakty

O úvere sa hovorí už v Rozpočte MČ Bratislava-Rača na rok 2012..., ktorý bol schválený v decembri 2011. Podľa tohto dokumentu sa v prípade neúspechu MČ v ISRMO bude obnova škôl a školských zariadení a prestavba existujúcich verejných budov na sociálne zariadenia postupne financovať z úveru. Predpokladalo sa uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy na cca 1 mil. € s možnosťou čerpania v období 3 rokov, v druhom polroku 2012 s čerpaním 700 tis. €, so splatnosťou 10 rokov a s odkladom splátok istiny na 6 mesiacov.

Na verejnom stretnutí s občanmi 4. júna 2012 odznelo, že MČ uzavrie úverovú zmluvu na 1,3 mil. €, tzn. na čiastku o 30% vyššiu oproti návrhu rozpočtu. Viacerí občania boli zaskočení výškou úveru aj tým, že na stretnutí neboli predložené podklady, ktoré by úver a jeho zvýšenú čiastku zdôvodnili a previazali s vecným zámerom rekonštruovať a zatepliť MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská. Až v týchto dňoch, menej než týždeň pred odsúhlasovaním úverovej zmluvy, sa objavujú prvé čiastkové projekčné podklady. Príkladom je Teplotechnický posudok obnovy MŠ Plickova a v ňom uvedená tabuľka úspor:Analýzu rizík spojených so splácaním úveru poslanci ani vedenie MÚ zatiaľ nepredložili.

Vedenie MÚ ani poslanci nepovažujú za riziko a kontraindikáciu úveru na 1,3 mil. € ani neuzavretý súdny spor, v ktorom našej MČ hrozí povinnosť uhradiť pohľadávku IN VEST s.r.o. vo výške 1,9 mil. €. Poukázali na to, že MČ Rača súdny spor na prvostupňovom súde vyhrala a očakáva sa jeho potvrdenie druhostupňovým súdom.

V týchto dňoch sa objavila informácia, že druhostupňový súd verdikt prvostupňového súdu zrušil a vrátil na nové prerokovanie.

Dojmy a otázniky

Otázkou je, čo v komunikačnom reťazci občania - poslanci - vedenie MÚ zlyhalo a zavinilo, že sme my občania precitli až tvárou v tvár úveru 1,3 mil. € (39 mil. Sk), dva-tri týždne pred jeho schvaľovaním...

Skutočnosť, že MÚ začal sprístupňovať časti dokumentácie plánovanej obnovy škôlok a škôl vítam a oceňujem. Len škoda, že prichádza 5 minút pred 12-ou (viď dátum 13. 06. 2012 pod tabuľkou úspor)... Napriek tomu je to krok správnym smerom. Treba v ňom pokračovať a uverejniť aj podklad najdôležitejší: analýzu, prečo úver podľa vedenia MČ nemá alternatívu. S argumentmi, ktoré verejnosť presvedčia, že úver je dobre premyslené a zdôvodnené riešenie, že jeho výška 1,3 mil. € je podložená a že splácanie úveru po dobu 10 - 12 rokov MČ Rača zvládne aj v prípade, že do hry vstúpia reálne hroziace riziká a záťaže (prehratý súdny spor, pesimistický vývoj ekonomiky SR a eurozóny a pod.).

Keď poslanci a vedenie MÚ presvedčivé argumenty nevygenerujú, ich mandát na rozhodnutie o úvere bude slabý a naďalej budú medzi občanmi MČ kolovať podozrenia o skrytých záujmoch v pozadí úveru. Výsledkom môže byť STOP v komunálnych voľbách pre starostu a súčasných poslancov MČ.

Zrušenie rozhodnutia prvostupňového súdu vracia súdny spor o 1,9 mil. € (57 mil. Sk) znova na začiatok. Víťazstvo MČ Rača, ktoré sa zdalo byť na dosah ruky, sa zmenilo na vleklý súdny spor s neistým výsledkom. Navrhovateľovi (IN VEST s.r.o.) sa otvára možnosť zvrátiť pôvodný rozsudok vo svoj prospech, pre MČ Rača sa v opakovanom konaní výrazne zvyšuje riziko prehry.

Nepodlomia odvahu starostu a poslancov zahlasovať za úverovú zmluvu na 1,3 mil. € ani podozrenia sprevádzajúce úverovú zmluvu, ani riziko exekúcie majetku obce?


Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy14. 6. 2012

Naše peniaze a tí druhí: Brať či nebrať (úver)?

Poznámky k verejnému stretnutiu poslancov a občanov.
Fakty

Stretnutie občanov s poslancami všetkých volebných obvodov MČ Bratislava-Rača sa uskutočnilo v pondelok 4. júna 2012 o 18. hodine v KS Žarnovická. Stretnutie viedol poslanec a vicestarosta pán Máťuš, zúčastnili sa ho aj prednostka MÚ pani Ing. Pešková a starosta MČ pán Mgr. Pilinský.

Starosta a prednostka občanov informovali o zámere MČ uzatvoriť úverovú zmluvu na 1,3 mil. € so splatnosťou 10 alebo 12 rokov a o dôvodoch tohto zámeru.

Poslanec MZ Mgr. Drotován uviedol, že poslanci nepodporili pôvodný zámer starostu (uvedený v schválenom Rozpočte MČ Bratislava-Rača na rok 2012...) použiť v roku 2012 čiastku 415.000,- € na rekonštrukciu budovy MÚ na Kubačovej ulici. Za vyššiu prioritu označili investície do škôl a škôlok a podporili rekonštrukciu strechy na MŠ Plickova a zateplenie ZŠ Tbiliská.

Starosta informoval, že uvedený zámer zahrnula MČ do projektu ISRMO (Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) a spolu s ďalšími jedenástimi MČ hlavného mesta sa ním uchádza o eurofondy. Z podaných projektov Mestské zastupiteľstvo vyberie tri. Starosta upozornil, že Rača má v MsZ výrazne menšie zastúpenie než MČ Staré mesto, Nové mesto a Ružinov, takže projekt našej MČ nemusí uspieť.

Rozhodnutie poslancov rekonštruovať a zatepliť namiesto MÚ Kubačova škôlky a školy prítomní občania nespochybňovali, no v diskusii vyslovili viacero zásadných otázok a pochybností, týkajúcich sa úveru:

-          z akej analýzy vyplýva výška plánovaného úveru 1,3 mil. €? 
-          opiera sa výška úveru a zámer, na ktorý sa má použiť, o projekt a výkaz-výmer?
-          vieme, koľko bude úver za dobu splatnosti našu mestskú časť stáť?
-      prečo sa o úvere rozhoduje už teraz, keď rozhodnutie o projektoch ISRMO padne v horizonte týždňov, nanajvýš mesiacov?
-       je vhodné brať úver v čase, keď ešte nie je právoplatne rozhodnutý súdny spor, ktorý môže Raču zaviazať k úhrade takmer 2 mil. € a za istých okolností môže MČ dostať do nútenej správy?
-          má MČ krízový plán, rátajúci s rizikami pesimistického vývoja a navrhujúci účinné opatrenia?
-         je nutné brať si úver v čase, keď MČ v posledných dvoch rokoch hospodárila s prebytkom cca 300 až 400 tis. €?
-        keď si MČ vezme úver, nebudeme musieť až do jeho splatenia šetriť aj na životne dôležitých veciach ako je    napr. verejná kanalizácia?
-         na základe akých kritérií z projektu ISRMO vypadli školské zariadenia z Rendeza a Krasňan? nie je to dôsledok početnej prevahy poslancov za Raču v MZ?


Dojmy a domnienky

Na stretnutie som prichádzal s pocitom, že prejednávanie dôležitých vecí na verejnom stretnutí občanov a poslancov je správna vec a v duchu som poslancov a vedenie MČ za zvolanie stretnutia oceňoval. Dojmy, ktoré som si zo stretnutia odnášal, boli zmiešané. Prečo? Predovšetkým preto, že v odpovediach spoza predsedníckeho stola nebolo toľko vecnosti a exaktnosti, ako som očakával. Vyjadrenia starostu, prednostky a poslancov sa neraz opierali o 

-         emotívne apely („nemôžeme dopustiť, aby na deti spadol strop“),
-        všeobecné vyjadrenia („zateplenie škôl prinesie úspory“, „z úspor budeme financovať ďalšie projekty“, „úver je dnes bežná vec, majú ho všetci“, ...),
-         odkazovanie na fakt, že naša MČ nemá žiadny úver, pričom Zákon 583/2004 umožňuje úver až do výšky 60% bežných príjmov („navrhovaný úver predstavuje len 19% bežných príjmov“),
-     argumenty používané raz v jednom význame („už dva roky hospodárime s prebytkom, so splatením úveru nebude problém“) a vzápätí vo význame opačnom („prebytok hospodárenia nemôžeme používať ako zdroj financovania, musíme ho odvádzať do rezervného fondu“)
-       optimistické presvedčenie, že na druhostupňovom súde v spore o pohľadávku takmer 2 mil. € Rača nemôže prehrať, a bagatelizovanie rizika nútenej správy alebo iných komplikácií.

Na otázky skepticky naladených občanov poslanci a vedenie obce nedali také odpovede, ktoré by zámer vziať úver presvedčivo preukázali a rozptýlili obavy z jeho zjavných aj skrytých rizík.

Verím, že poslanci námietky občanov dôkladne zvážia, hlasovanie o uzavretí úverovej zmluvy na 1,3 mil. € odložia a získaný čas využijú na hlbšiu analýzu a ďalšiu vecnú diskusiu o úvere a jeho rizikách.


Miro Ščibrany
člen račan.sk


Odkazy