Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

30.8.19
5
Kiež teda zákon zaistí živáčikovi v tele matky čo najviac dôstojnosti a čo najmenej bolesti.
Matke čo najmenšiu ujmu na zdraví. Otca kiež ušetri pocitu piatych huslí.

Ideálna správa pre potomka v maternici: Si chcený a milovaný už od počatia. 
A my, matka a otec, sme odhodlaní venovať ti náležitú starostlivosť.

Lenže v reálnom svete sú časté aj iné scenáre.

Potomok je neraz počatý náhodne a nechcene. • Znásilnením. • Incestom. • Zneužitím. • Náhodným stykom. • V mileneckom vzťahu. • Pri skupinovom sexe. • V opitosti. • Pri tripe. • Pred dosiahnutím plnoletosti. • Počas štúdia. • Uprostred napĺňania osobných a kariérnych cieľov. • V čase dôležitého pracovného poslania...

V čase tehotenstva sa objavujú záťažové okolnosti. • Ohrozenie zdravia a života matky tehotenstvom, potomkom, pôrodom. • Genetické poškodenie potomka. • Znížená schopnosť potomka prežiť. • Úmrtie alebo odchod partnera. • Odmietnutie podpory rodinou. • Strata zamestnania, domova, majetku. • Spoločenské riziká a hrozby. • Obava o životný štandard rodiny...

Väčšinu záťažových okolností žena dokáže s podporou blízkych zvládnuť a počatému potomkovi otvoriť cestu do života. Niektoré situácie sú nad sily matky a jej partnera. A aj keď štát, cirkvi, charita a neziskový sektor ponúkajú pomoc a viaceré alternatívy (hniezda záchrany, utajený pôrod a adopcia dieťaťa, ...), žiadna nemusí byť pre ženu prijateľná.

V reálnom svete preto neraz padne rozhodnutie potomka v maternici usmrtiť.
PRED DILEMOU, ČI a KEDY je prípustné tak učiniť, zjavne NIET ÚNIKU.

Odpoveď na otázku ČI pri znásilnení, inceste, ohrození života matky sotva môže znieť NIE.
Rozhodnutie usmrtiť potomka vtedy býva vynútený ťah.

Odpoveď na otázku KEDY je zložitejšia.

V hre je biogenetická triáda MATKA-OTEC-POTOMOK.
A v prvej línii sa hrá o vyváženie záujmov členov triády:

• dôstojnosť a život verzus bolesť a usmrtenie potomka.
• riziko a obeta verzus život, sloboda, pohodlie a zdravie matky.
• sebaúcta verzus pocit piatych huslí otca.

Čím neskôr sa potrat vykoná:

• tým je väčšie riziko, že vyvinutejší potomok cíti bolesť. Základy nervového systému potomka sa vytvoria do 4. TT. Od 8. TT má už všetky orgány a vyzerá ako malý človek, len s inými proporciami.

• tým viac ohrozuje zdravie matky. Telo ženy sa hormonálne a biochemicky viac mení. Neskoršie násilné odstránenie plodu z maternice má horšie následky.

Kľúčovým záujmom potomka je, aby matka a otec mali na vrchole hodnôt jeho ochranu a otvorili tým dvere jeho životu. Scenár je postavený na osobnom rozhodnutí rodičov. Nevyžaduje dozor zákona.


Keď matka nemá motiváciu ani silu prijať zásah do súkromia svojho tela a obetovať sa potomkovi, do hry vstupuje možnosť potomka usmrtiť a odstrániť z maternice. Biogenetická triáda sa ocitá na rázcestí života a smrti.

Keď padne rozhodnutie potomka v tele matky usmrtiť:

• bolesť potomka bude tým menšia, čím skôr bude usmrtený (pripomeňme: bolesť vníma od 8. TT).
• telesné zdravie matky utrpí tým menej, čím skôr sa potrat vykoná (viď násilné odstránenie plodu).
• sebaúcta otca utrpí tým menej, čím viac ho matka začlení do rozhodovania o osude potomka.

Pri potrate vyváženiu záujmov matky, otca a potomka prospeje:

• znížiť lehotu pre vykonanie potratu z 12. na 6. – 8. TT
• začleniť otca do rozhodovania o potrate, ak sa nedopustil násilia pri počatí

Možnosť znížiť lehotu na vykonanie potratu priniesol rozvoj medicíny. Osobitne dostupnými testami, ktoré zisťujú tehotenstvo oveľa skôr než pred 33 rokmi, kedy zákon určil medznú lehotu na 12. TT.

Už v roku1986 predkladatelia novely zákona o interrupcii v dôvodovej správe odporúčali uprednostňovať tzv. miniinterupcie – usmrtenie potomka do 6. až 8. TT. Do tejto lehoty má embryo hmotnosť menej než 1 gram a z maternice sa odsáva bez celkovej anestézie matky.


Po 8. TT vstupuje na scénu narkóza matky a invázia klieští a kyrety do maternice.
Lekár(?) odstraňuje z tela matky plod s ukončeným vývinom orgánov.
So schopnosťou vnímať bolesť. A brániť sa.

Ak sa žena nechce vzdať práva potomka usmrtiť, nemusí. Nik ju nedonúti.
Bolesť a utrpenie potomkovi aj sebe ušetriť môže.
A nič jej nebráni tak učiniť.

Stačí empatia k potomkovi v maternici.
A vôľa poľudštiť zákon.
DISCLAIMER

• Text si nenárokuje byť vedeckou ani svätou pravdou, ani etickým imperatívom.
• Zodpovednosť za výklad a použitie častí textu má sám za seba každý čitateľ.
Vysvetlivky:

TT ... týždeň tehotenstva


Súvisiace odkazy:

Miro Ščibrany: Smrť v maternici – bolestné mýto za slobodu a pohodlie ženy
Miro Ščibrany: MATERNICA verzus UPT. Hra o jablko.

Expert Tells Congress Unborn Babies Can Feel Pain Starting at 8 Weeks
5 comments:

 1. Umelé prerušenie tehotenstva /UPT/ je stále aktuálny a citlivý problém. Vo viacerých rovinách. Sú tu morálne otázniky /právo na život a na smrť/, demografické /vymieranie pôvodnej populácie/...je tu otázka slobodnej voľby a zodpovednosti. Niet pre mňa pochýb o tom, že táto téma bude rezonovať naprieč generáciami a bude nad-generačnou dilemou. Rozhodovať o živote a o smrti, v akejkoľvek podobe, je vážna vec. V prípade UPT zdá sa mi ako kľúčové zodpovedať na otázku AKO zladiť práva plodu, matiek a otcov...a v pozadí potrieb širšieho spoločenstva, pretože demografický rozmer problému nepustí. V dnešnej "rýchlej" dobe robíme "rýchle" rozhodnutia. Robíme ich neraz s ohľadom na aktuálnu situáciu a akosi prehliadame širšie súvislosti. Hovorím o hľadaní odpovede na ťažkú otázku: ísť na potrat alebo nie? Osobne si myslím, že odpoveď nie je temer nikdy ľahká ani pre ženu. Bez ohľadu na to či je veriaca alebo neveriaca. Miro Ščibrány oslovuje náš zmysel pre zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Niekedy UPT zľahčujeme, akoby išlo "len" o inú formu antikoncepcie. Väčšinou však ide zrejme o "zlý súbeh okolností"...a problém je na stole. Môj osobný pohľad je taký, že výchova k materstvu a rodičovstvu na školách je naprosto nedostačujúca. Chýba takisto dostatočné odborné poradenstvo pre tie a tých, ktorí sa ocitli "v probléme". A v neposlednom rade...čo je potrebné urobiť zo strany štátu a spoločnosti aby ženy nemuseli zvažovať potrat ako svoju jedinú možnosť? Sú aj iné možnosti...otázka je prečo sú stále "v šuflíku"? Sprísniť potratovú legislatívu...považujem za dvojsečnú zbraň. Vyzerá to byť ako tá ľahšia cesta ako riešiť zosúlaďovanie potrieb a práv ešte nenarodeného plodu, matky a otca /spoločnosti/ ale ja by som skôr podporil ísť inou cestou: dlhodobým riešením je výchova,osveta a viac pro-life orientácia štátu a spoločnosti. Iné riešenia existujú, otázkou pre mňa je, prečo sa zužujú na prísnejšiu legislatívu a apelovanie na etiku tehotných žien? Autor príspevku: Ján Janso

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ján Janso,
   ad „niet pre mňa pochýb o tom, že táto téma ... bude nad-generačnou dilemou“
   ... vidím to tak, že ona ňou už je, aj keď mnoho ľudí tento pre teba aj pre mňa zjavný fakt ignoruje / popiera.

   ad „V prípade UPT zdá sa mi ako kľúčové zodpovedať na otázku AKO zladiť práva plodu, matiek a otcov“
   ... súhlas. práve kvôli zdôrazneniu nutnosti tohto zladenia označujem matku, otca a potomka ako biogenetickú triádu, ktorá vzniká počatím potomka a končí úmrtím všetkých jej členov.

   ad „Sú aj iné možnosti (ako potrat)... otázka je prečo sú stále "v šuflíku"“
   ... toto je otázka pre politikov. námetov, návrhov a aktivít v treťom sektore a charite je more. udržateľnosť väčšiny z nich vyžaduje súčinnosť štátu – tá je zatiaľ mizivá.

   ad „dlhodobým riešením je výchova, osveta a viac pro-life orientácia štátu a spoločnosti“
   ... nepochybne. no je to beh na dlhú trať a nevylučuje sa ani so „sprísnením“ legislatívy. tým skôr, že pod „sprísnením“ si netreba predstavovať hneď zákaz UPT.

   ad „apelovanie na etiku tehotných žien“
   ... popravde, takéto apelovanie som zatiaľ nepostrehol a nie je ani v mojich článkoch. ak má zmysel na niekoho apelovať, tak na zákonodarcov: veď hraničná lehota 12. TT pre vykonanie UPT na žiadosť ženy bez uvedenia dôvodu je v zákone už 33 rokov, pričom medzičasom sa vie omnoho viac o bolesti potomka v maternici a o dopadoch na zdravie ženy v období od 9. do 12. TT a omnoho rýchlejšie a dostupnejšie vieme diagnostikovať tehotenstvo. takže zníženie lehoty z 12. na 8. TT nie je sprísnenie zákona, ale jeho primeraná a jasnými argumentami podložená aktualizácia v prospech matky, potomka aj spoločnosti.

   Miro Ščibrany

   Odstrániť
  2. Poznámka k odpovedi Mira Ščibrányho "popravde, takéto apelovanie /na etiku tehotných žien/ som zatiaľ nepostrehol a nie je ani v mojich článkoch"...

   Apelovanie na etiku tehotných žien je pre mňa v poriadku, čo však pre mňa v poriadku nie je, že sa neraz akoby celá zodpovednosť prenáša na ženu. A kde sú ostatní? Muži...politici, zákonodarcovia...proste všetci tí, ktorých sa problém týka. Vidím v tom určité pokrytectvo širšej spoločnosti. TAK som to myslel keď som písal: problém sa ZUŽUJE na apelovanie na etiku tehotných žien...

   A teraz k "sprísneniu" zákona. Iste, či sme veriaci alebo neveriaci na jednom sa zrejme zhodneme: život treba chrániť už po počatí a pred narodením.

   Revolučný zákon o UPT predkladajú aj kotlebovci. Požadujú v ňom skrátenie doby na rozhodovanie na 8 týždňov. Aké riešenie je to najlepšie?

   Návrh Mira Ščibrányho vnímam ako návrh aktívneho občana k celospoločenskej diskusii: UTP áno alebo nie? Ak áno, potom čo je etické a najlepšie pre plod, matku, otca aj spoločnosť v súčasnej situácii? Je potrebné zákony z času na čas upravovať, prekopávať? Určite áno, pretože život nestojí a dobrý zákon je v súlade so životom.

   Potom by som navrhol inú schému hľadania odpovedí na to, čo je v našom najlepšom záujme. Nech odborníci predložia riešenia. Nech predložia všetky svoje za a proti. Nech je takáto odborná diskusia súčasťou celo-spoločenskej diskusie. Na základe takejto diskusie si občania sami vyberú, prostredníctvom referenda, čo je pre nich najlepšie.

   Takýto prístup k riešeniu problémov vo verejnom priestore, nielen pokiaľ ide o UPT, vnímam ako priestor v ktorom majú posledné slovo občania, až potom politici. Občania, ktorí sa rozhodujú na základe znalosti veci, takýto je podľa mňa trend pre demokraciu 21. storočia.

   Kto vytvorí podmienky pre takéto rozhodovanie aj čo sa otázky UPT týka?

   Ján Janso

   Odstrániť
  3. Ján Janso

   ad „čo pre mňa v poriadku nie je, že sa neraz akoby celá zodpovednosť prenáša na ženu“

   ... na ženu sa prenášajú aj PRÁVA, ba trúfnem si povedať, že NADPRÁVA. tie si ženy militantne bránia a podporujú ich v tom muži, ktorých si pre seba pracovne pomenúvam „bačkory“.

   ... s vedomím koho ak nie žien-feministiek a mužov-bačkôr funguje zákon o UPT, ktorý úplne vynecháva z hry záujmy muža-otca a ochranu života potomka v maternici?

   ad „či sme veriaci alebo neveriaci na jednom sa zrejme zhodneme: život treba chrániť už po počatí a pred narodením“

   ... my dvaja sa zhodneme určite, no spoločnosť je v tejto veci rozdelená hlbokou priepasťou.

   ad „Revolučný zákon o UPT predkladajú aj kotlebovci“

   ... plne súhlasím. ich návrh smeruje k zlepšeniu status quo tam, kde sú argumenty pre zmenu a kde je možná dohoda.

   ... paradoxne, dohodu bojkotujú pokrokári, ktorí odmietajú počúvať argumenty a bez predloženia relevantných námietok do bezvedomia opakujú mantru „status quo vyhovuje“. a do čela tohto iracionálneho prúdu sa postavila prezidentka ZUZANA ČAPUTOVÁ.

   ad „by som navrhol inú schému hľadania odpovedí na to, čo je v našom najlepšom záujme. ...“

   ... s tvojím návrhom sa plne stotožňujem. problém vidím v tom, že je málo odborníkov, ktorí sú ochotní si „páliť prsty“, a tak ich miesto zapĺňajú aktivisti.

   ... NA ŠKODU VECI.

   Odstrániť
 2. Politici si z témy robia predvolebnú agendu. Odborníci si "nechcú páliť prsty" a občania? Príspevok si zverejnil 30.8.2019. Po viac ako 2 týždňoch žiadna reakcia. Nie zo strany račanov. Hm?

  Ján Janso

  OdpovedaťOdstrániť