Stránky

16. 2. 2019

Matúš Vallo, ide samospráve o to ako vyd.bať s občanom?

Otvorený list Matúšovi Vallovi, primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy.

Pod vlajkou idey „v miestnej správe ide o to, ako vydrbať s občanom“ krasňanskí garážnici vytvorili bojový šík a v čele s právnym poradcom Marekom Mihálikom vyrazili do boja za posvätné vlastnícke právo dané od Boha. Koniec-koncov, zažili ste to na vlastnej koži na mimoriadnom MZ 29. januára. Vaša obhajoba územných plánov zón bojovníkov neupokojila. Naopak, priliala olej do ohňa.

Občan nie je somár. Občan sa bráni, keď ho majú pozbaviť jeho základných ľudských práv. Občania sa spoja, lebo nechcú byť obete svojvôle moci a developerov. Občan chce byť pánom na svojom území, lebo on je zdrojom všetkej moci v štáte a on je tvorcom samosprávy. Siahať na občana kradmou rukou sa teda nevyplatilo.

Garážnici minulé leto odhalili, že úlohou územného plánu zóny (ÚPZ) nie je zabrániť výstavbe. Že ÚPZ slúži na pretváranie územia podľa vôle samosprávy. Je to nekompromisný riadiaco-mocenský akt, kde je občan v postavení bezmocného objektu.

Obavy z developerov garážnici budú riešiť obnovou zákazu novostavieb v územnom pláne mesta Bratislavy v stabilizovaných územiach.

Podporíte ich úsilie? Ako?
Budete pred developermi chrániť aj nestabilizované územia? 
Ako?

Údajne plánujete presadiť, aby celá mestská časť Rača bola jednou zónou. A možno navrhnete asanovať môj a iné domy, pretože v stavebnom zákone je asanácia možná pre čokoľvek. Chýba tam akákoľvek zákonná inštrukcia. Poďme asanovať a stavať verejnoprospešné stavby, lebo tie sa dajú robiť len cez územné plány zón, na celom území Rače.

Pán primátor, odpovedzte prosím na rovinu. 

Prichádzate do úradu s takými úmyslami a plánmi, aké Vám pripisujú garážnici?
Máme my, Račania, načúvať ponurým víziám Mareka Mihálika?
A už dnes sa začať báť o strechu nad hlavou?

Miro Ščibrany
OZ račan.sk


Marek Mihálik: ad „Sporná litera dala k. o. duchu zákona“8. 2. 2019

Prokurátori privykli verejnosť na „skutok sa nestal“

V obstarávaní územného plánu zóny (ÚPZ) Krasňany prokurátor Ľubomír Pagáč naopak objavil neobyčajne sporný nezákonný skutok...

Na mimoriadnom zasadnutí 29. januára sa poslanci MZ Bratislava-Rača pomerom hlasov 9:4 rozhodli

• prijať protest okresného prokurátora proti ÚP zóny Krasňany,
• uznať nezákonnosť uznesení o obstarávaní a schválení návrhu ÚPZ,
• zrušiť jestvujúci návrh ÚPZ a procesu obstarávania dať STOP.

Poslanci takto rozhodli, aj keď sa viacerí odborníci a inštitúcie nestotožnili s optikou a argumentami protestu prokurátora, a aj keď riziko súdneho sporu s prokuratúrou pri zamietnutí protestu nebolo vysoké. A keby sa aj naplnilo, aspoň by súd do sporu vniesol jasno a pochybnosti by nahradil meritórnym rozhodnutím.

Povšimnutiahodné je, že prokurátor krkolomnú argumentáciu protestu založil na domnienke a na spornom výklade jednej vety VZN hlavného mesta, a že nezvyčajne úzkostlivo vyžadoval zákonnosť práve pri ÚPZ Krasňany, aj keď to nie je ani prvý, ani jediný podobne obstarávaný ÚPZ.

Nezvyčajne nekompromisný a v jednotlivostiach prepiaty prístup prokurátora navodzuje rôzne dohady, pochybnosti a otázky. Napríklad: Nie je dôvodom takéhoto prístupu fakt, že medzi dotknutými občanmi-podávateľmi podnetu na prokuratúru je bývalý prokurátor GP? Neovplyvnili – ako konšpirujú „zlé jazyky“ – okresného prokurátora bližšie vzťahy medzi ním, prokurátorom-garážnikom a právnym poradcom garážnikov?

Časť pochybností môžu rozptýliť samotní zástupcovia garážnikov. Povedzme verejným vyjadrením, že medzi nimi a okresným prokurátorom nie je a nikdy nebol žiadny bližší vzťah (učiteľ-študent, kolega-kolega, ...). Kým takéto vyjadrenie nezaznie, medzi ľuďmi budú ďalej prúdiť dohady o protekcionizme a svojvôli prokuratúry a bublať pocity občanov, že pred zákonom sme si rovní a rovnejší.


Dosiaľ známe fakty a súvislosti nedovoľujú urobiť jednoznačný záver, čoho sme sa v kauze ÚPZ Krasňany vlastne stali svedkami.

Či okresný prokurátor svojím protestom ukázal principiálnu tvár prokuratúry.
Alebo naopak predviedol tvorivú verziu ohýbania zákonov a spravodlivosti.

Popravde, zatiaľ sa kloním k druhému výkladu.

Miro Ščibrany
OZ račan.sk


MiroŠčibrany: Sporná litera dala k. o. duchu zákona...
1. 2. 2019

Sporná litera dala k. o. duchu zákona...

... sekundoval skupinový záujem. Víťazovi zdvihlo ruku nad hlavu deväť z trinásť poslancov.

Mimoriadne zastupiteľstvo Bratislava-Rača riešilo 29. januára dve otázky:

1) Je obstarávanie a schválenie ÚPN zóny Krasňany ne/zákonné?
2) Má MiZ BA-Rača protest prokurátora prijať/zamietnuť?

Právnik MÚ Rača Jozef Šuchta a známy odborník na aplikáciu stavebného zákona Vladimír Dulla obhajovali odpoveď „zákonné“ a odporučili protest prokurátora zamietnuť.

Okresný prokurátor Ľubomír Pagáč, právny zástupca garážnikov Marek Mihálik a poslanci MiZ BA-Rača Milan Andráš, Miloš Jošt, Monika Luknárová, Róbert Pajdlhauser a piati noví ukázali územnému plánu zóny Krasňany palec dolu.

Diskusii udal tón prvým príspevkom poslanec za Krasňany Milan Andráš. Vyhlásil, že ÚPN-Z je totálne nanič a položil otázku: prečo poslanci MiZ vôbec uvažujú o zamietnutí protestu prokurátora, keď všetky minulé protesty prokuratúry bez váhania prijali? Tento poslanec Milan Andráš je ten istý poslanec Milan Andráš, ktorý stál pri zrode zadania ÚPN-Z a ako predseda komisie pre územný plán a výstavbu mal štyri roky čas, možnosť a POVINNOSŤ dohliadať, aby vznikol ÚPN-Z účinne chrániaci územie a záujmy obyvateľov Krasňan.

Obstaranie ÚPN-Z navrhla v roku 2015 poslankyňa Lenka Antalová Plavuchová s cieľom chrániť stabilizované územie Krasňan. Právny zástupca garážnikov Marek Mihálik naopak verí, že ÚP zóny sú nástrojom na skrytý rozvoj developerstva.

Ak naozaj platí, že vypracovaný ÚPN-Z Krasňany vychádza v ústrety developerom, potom je v rozpore s pôvodným zámerom. Vzniká otázka, kto za tento „výsledok“ nesie zodpovednosť. Vidím to tak, že najväčší diel zodpovednosti nesú päťnásobný poslanec Milan Andráš a býv. starosta Peter Pilinský.

Pred voľbami 2018 samospráva ochotou riešiť námietky podala garážnikom prst. Po voľbách garážnici zobratím celej ruky ústretovosť samosprávy po zásluhe potrestali. Prejavili slepé ucho a hluché oko na argumenty poslanca Rada Tiňa, poslankyne Lenky Plavuchovej, právnika MÚ Jozefa Šuchtu, nezávislého odborníka Vladimíra Dullu, starostu Michala Drotována, primátora Matúša Valla, krajského stavebného úradu, krajského prokurátora... Nič iné ako víťazstvo vlastnej verzie pravdy nepripúšťali. Odlišný názor považovali za zradu, hlúposť, zaujatosť, neprípustné zasahovanie do záležitostí Krasňan...


Nezodpovedané otázky

Po rozhodnutí poslancov zrušiť ÚPN-Z Krasňany (skóre 9:4) zostali nedoriešené viaceré dilemy. Vo vzduchu visia mnohé otázniky.

Čo priniesol príbeh garážnikov obyvateľom Krasňan?
• víťazstvo, či pyrrhovo víťazstvo?
• zvýšenie ochrany územia, či otvorenie dverí výstavbe?
• potvrdenie, že vox populi vox dei, či vox papulí vox satanas?

Kto nesie (politickú) zodpovednosť za 30.000 € vyhodených z okna?
• poslanci a býv. starosta, čo sa pričinili o sporné uznesenia a obstarávanie ÚPN-Z?
• 9 poslancov, čo zmietli ÚPN-Z Krasňany zo stola ako celok?
• garážnici, ktorí presadzovali svoj skupinový záujem až v hodine dvanástej?

Kto má právo hovoriť do ÚPN-Z?
• všetci obyvatelia mestskej časti / iba obyvatelia príslušnej miestnej časti?
• ne/má ÚPN-Z dopad na územie celej mestskej časti?
• ne/prispieva na ÚPN-Z každý obyvateľ?

Majú obyvatelia Krasňan morálne právo žiadať peniaze na ďalší pokus o ÚPN-Z?
• ne/má mestská časť vynakladať peniaze na podporu parciálnych záujmov?
• ne/majú centrálna Rača a Rendez platiť Krasňanom 3/4 nákladov nového ÚPN-Z?
• ne/majú sa Krasňany s požiadavkou na nový ÚPN-Z postaviť na koniec radu?

Ako rozhodnutie MiZ ovplyvní zámer vypracovať ÚPN-Z centrálnej Rače?
• ne/umŕtvi proces obstarávania ÚPN-Z centrálnej Rače?
• ne/vydá Krasňany a centrálnu Raču napospas developerom?
• ne/podnieti primátora a poslancov MsZ zaistiť rýchlu nápravu?


Záver

Odpovede na vyššie uvedené a ďalšie otázky prinesie čas.
Očakávam, že viaceré nás nepotešia.
Miro Ščibrany
OZ račan.sk