Stránky

19. 12. 2012

Starosta na KDH - KDH na starostu

Súvislosť medzi trvalým upustením od vymáhania pohľadávky voči KDH a návrhom rozpočtu MČ Bratislava - Rača na rok 2013.

16. 12. 2012

Otvorená samospráva? V Rači úloha pre nového starostu!

Rača v roku 2012 obsadila v transparentnosti medzi 100 najväčšími samosprávami SR 60. miesto, medzi mestskými časťami hlavného mesta skončila tretia - od konca...

14. 12. 2012

Starosta (a) Miro Ščibrany

Pán Ščibrany, prečo sa tak zviditeľňujete? O čo Vám vlastne ide? počúvam v posledných mesiacoch. Začul som aj postreh nemenovaného poslanca Odkedy ten .oko. dostal Račianske srdce, porádne mu .eb. a občas zaznejú a visia vo vzduchu otázky Čo máte proti starostovi Pilinskému? Nechcete byť náhodou starostom?

11. 12. 2012

Media Rača s.r.o. - kreatívny zisk

Stojí za ziskom eseročky kreatívny manažment alebo kreatívne účtovníctvo?V materiáli Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2013, ktorý vypracovala konateľka spoločnosti Ing. Monika Debnárová, sa uvádza, že za obdobie 01.01. – 31.10.2012 Media Rača s.r.o. dosiahla zisk 8 011,76 €.

Ako obyvateľa MČ Bratislava - Rača by ma tento výsledok eseročky v 100%-nom vlastníctve mestskej časti tešil, nebyť istej pochybnosti. Plynie z dvoch poznatkov a jednej nejasnosti:

-           vecne sa na činnosti Media Rača s.r.o. (Račiansky výber, web-stránka a i.) podieľajú aj pracovníci mediálneho odd. MÚ,
-           ich mzdy a odvody (vrátane konateľky spoločnosti Ing. Debnárovej) nie sú výdavkami Media Rača s.r.o., ale MÚ,
-           z materiálu nie je jasné, či Media Rača s.r.o. miestnemu úradu uhrádza služby poskytované pracovníkmi marketingového oddelenia.

Na dnešné rokovanie MZ preto pôjdem s niekoľkými záhadami:

Je lepšie mať mediálne oddelenie na miestnom úrade alebo v Media Rača s.r.o.?
Nie je v materiáli vykázaný zisk 8 011,76 € nadhodnotený?
Vytvára vôbec Media Rača s.r.o. zisk?

Ak MZ pochybnosti rozptýli, rád sa pripojím k tým, čo konateľke Media Rača s.r.o. vyslovia za jej prácu uznanie.10. 12. 2012

V Rači sa zbláznili nielen developeri

Celá Európa šetrí, Rača chystá rozhadzovačný rozpočet...

Pripomeňme si, že pred rokom starosta Peter Pilinský presadzoval ako najkľúčovejšiu investíciu MČ Bratislava - Rača obnovu MÚ na Kubačovej. V týchto dňoch prichádza s ďalším nezmyselne načasovaným nápadom - s  megalomanským variantom investície „amfík“ (I. etapa 450 tis. €, celkove cca 1,5 mil. €).

Túto investíciu presadzuje v čase, kedy Rača nemá vyriešené dôležitejšie veci: nedobudované zázemie NKD (v roku 2010 ho kandidát na starostu Pilinský ostro kritizoval), obnovu MŠ a ZŠ Hubeného, opravu strechy Koloničovej kúrie, bezbariérovú úpravu chodníkov, cesty, parkovanie... Neberie do úvahy ani úverovú záťaž vo výške 1,3 mil. € a súdny spor, ktorý si môže z rozpočtu Rače vyžiadať čiastku cca 2,9 mil. €.

V roku 2012 sa pravicovým poslancom MZ podarilo starostove budovateľské chúťky zastaviť a presmerovať do obnovy MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská. Teraz poslanci navrhujú ako vyššiu prioritu než „amfík“ obnovu MŠ a ZŠ Hubeného, no aj po druhom kole prehrávajú na body: starosta ich argumentáciu ignoruje a v návrhu rozpočtu na rok 2013, ktorý predloží zajtra na rokovanie MZ, ponecháva kapitálové výdavky na „amfík“ v plnej výške. Pre školské zariadenia na Hubeného vyčlenil 11 tis. € na projektovú dokumentáciu...

Prečo Peter Pilinský úporne presadzuje dielo, ktoré aj v dobrých časoch patrí do kategórie „luxus“ a pre MČ predstavuje trvalú záťaž, ktorá bude odčerpávať z rozpočtu nemalé finančné zdroje?
                                                                                                    
Starosta zjavne verí, že odovzdaním amfíka si  na jeseň roku 2014 otvorí dvere do druhého starostovského obdobia. Takáto predstava je pre neho príliš lákavá, aby sa jej vzdal kvôli škôlke a škole v Krasňanoch.

Pesimistickejší variant, že „vďaka“ amfíku a iným nezodpovedným rozpočtovým a územným rozhodnutiam bude s bývalým starostom Pavlom Bielikom súperiť v počte a desivosti kostlivcov vypadávajúcich zo skrine MÚ, si Peter Pilinský zatiaľ nepripúšťa.8. 12. 2012

Hrubá čiara za ďalšou neslušnosťou KDH

Prečo majú sekeru Klubu KDH zatiahnuť obyvatelia Rače?

V utorok 11. decembra 2012 budú poslanci MZ MČ Bratislava - Rača schvaľovať o. i. aj
vo výške 23.215,25 €
Pohľadávka je z obdobia 2004 - jún 2007, kedy KDH neuhrádzalo faktúry za nájomné a služby spojené s nájmom nebytových priestorov v Knižkovej doline. Dňa 1.12.2006 MČ Bratislava - Rača a Okresné centrum KDH Bratislava III. uzavreli Dohodu o uznaní dlhu vo výške 8.925,94 € a dňa 29.12.2006 KDH uhradilo splátku vo výške 989,74 €. Bola to splátka prvá a zároveň posledná...
Podľa informácie bývalej prednostky MÚ Bratislava - Rača Dagmar Kramplovej „Klub KDH prenajímateľovi  neuhrádzal platby za spotrebu elektrickej energie, vody a plynu, celkom  vo výške 384 502,- Sk (12 763,13 €).“  (RV 4/2008)
Právna analýza Mgr. Ivany Luptákovej Urbanovej návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči KDH odôvodňuje trvalou nevymožiteľnosťou, vysokou nerentabilnosťou vymáhania, ako aj tým, že
„... mestská časť k prenajatým nebytovým priestorom nemala žiadny právny vzťah ..., t.j. prenajímala ich bez právneho titulu. ... Je pravdou, že KDH uznalo dlh v dohode o uznaní dlhu, avšak ... Ing. Michal Koniar, vtedajší predseda Okresného centra KDH Bratislava III, nebol oprávnený na podpis dohody o uznaní záväzku ... Takéto zmluvy môže podpisovať v mene KDH iba štatutárny orgán – predseda KDH alebo ústredný tajomník KDH. Na základe tejto skutočnosti je právne spochybniteľná platnosť dohody o uznaní dlhu ... vychádzajúc z hore uvedených skutočností sa dospelo k právnemu názoru, že nie je možné zákonnými prostriedkami pristúpiť k úspešnému vymáhaniu pohľadávky.“
Pominiem fakt, že zástupcovi KDH by v prípadnom spore s MČ Bratislava - Rača stačilo právnu analýzu vedúcej Kancelárie starostu len opísať, a začudovane sa (sám seba) spýtam:
Prečo KDH neuhradí aspoň účet za elektrickú energiu, vodu a plyn vo výške 12 763,13 €?
Prečo sa MČ nepokúsi vymôcť peniaze od KDH mimosúdnou cestou?
Prečo majú dlžnú čiastku zaplatiť obyvatelia Rače?

Kamienok do mozaiky - zmluva medzi MNV Bratislava - Rača a KDH z roku 1990:
(doplnené 11. decembra 2012, zdroj: Ing. Alexander Čierny, bývalý kontrolór MČ Bratislava - Rača)