Stránky

25. 3. 2018

Ako spolutvoriť občianske noviny račan.sk výber

Vážení obyvatelia Rače, milí priatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v máji vydáme ďalšie číslo občianskych novín račan.sk výber a zároveň Vám ponúkame možnosť stať sa spolutvorcami ich obsahu.

Noviny vydávame a bezplatne doručujeme do schránok obyvateľom mestskej časti Rača už od marca 2013. Mnohí z Vás viete, že obsah novín tvoria obyvatelia našej mestskej časti a prizvaní hostia. Ako sa môžete stať spolutvorcami obsahu aj Vy?Tak, že 1) napíšete článok s ľubovoľnou pre Vás dôležitou témou, 2) text, obrázky a prípadné sprievodné dokumenty zašlete na e-mail uvedený na portáli račan.sk, 3) my Váš text v plnom znení, bez úprav a cenzúry obsahu, zverejníme na portáli a 4) keď Váš článok zaujme redakciu a redakčnú radu račan.sk výberu, uverejníme ho aj v printovom vydaní; v prípade, že v novinách nie je priestor pre celý článok, navrhneme skrátenie textu a požiadame Vás o jeho odobrenie.


Jediné podmienky pre publikovanie na portáli a v novinách sú:

1) články nesmú porušovať zákony SR,
2) autori musia uviesť svoju plnú identitu.

Po dohode je možné zverejňovať články aj pod pseudonymom. Podmienkou je, že plnú identitu autora pozná administrátor portálu a vydavateľ novín.

Ďakujeme Vám za dôveru a priazeň, tešíme sa na Vaše príspevky :)

Miro Ščibrany a Ján Drotován
redaktori račan.sk výber

15. 3. 2018

Žili vaši predkovia v Rači v roku 1931?

Ak žili, potom pre vás môže byť zaujímavý zoznam voličov pre obecné voľby, ktoré sa vo vtedajšom Račištorfe konali v nedeľu 14. júla 1931. O zachovanie zoznamu sa zaslúžil Ľudovít Havlovič, autor knihy RAČA • Z dejín a pamiatok.

V roku 1931 bolo národnostné zloženie obyvateľstva Rače najpestrejšie a najúplnejšie. Vtedy tu ešte žili všetci obyvatelia s hlboko do minulosti siahajúcimi nemeckými koreňmi, ktorých časť bola o 15 rokov neskôr na základe Benešových dekrétov odsunutá do Nemecka, žila tu už väčšina rodín, ktoré sa prisťahovali po vytvorení I. ČSR z Moravy a Čiech, a žili tu ešte židovské rodiny, ktorých mnohí členovia boli neskôr za Slovenského štátu deportovaní do koncentračných táborov, alebo pred vojnou či po nej opustili ČSR a vysťahovali sa do Izraela.

Zoznam je o to zaujímavejší, že voliči sú v ňom zoradení podľa popisných čísel domov a dvorov a v nich podľa rodín, a že každý volič má uvedené povolanie a dátum narodenia (deň, mesiac, rok). Zoznam tvorí 180 listov (prvé tri sa nezachovali) a obsahuje 3600 záznamov obyvateľov-voličov narodených v rozpätí rokov 1848 – 1915.

 

Členovia OZ račan.sk a humno n. o. zoznam prepísali do elektronickej tabuľky a v spolupráci so staršími Račanmi do neho postupne doplňujú ďalšie údaje (súčasný názov ulice a popisné číslo, rodné meno vydatej ženy). V zozname je možné vyhľadávať jednotlivcov, rodiny a skupiny obyvateľov. Kto má o svojich predkoch a príbuzných aspoň aké-také záchytné údaje (zamestnanie, rok narodenia, rodinné vzťahy), môže pre účely pátrania po svojich koreňoch získať ďalšie dôležité informácie.

Príklad informácie pre vybranú skupinu voličov:


Ak máte záujem spolupracovať na projekte, dopĺňať a neskôr získať údaje o vašich predkoch, obráťte sa, prosím, na členov OZ račan.sk a humno n. o. Michala Krištofiča a Mira Ščibranyho (racan.sk@gmail.com), alebo na riaditeľku humno n. o. Ingrid Vanerkovú (racan.humno@gmail.com).

Za záujem vám vopred ďakujeme.
Miro Ščibrany
OZ račan.sk