Stránky

25. 9. 2012

O hračke menom Rača

Neveselá rozprávka pre Račanov (namiesto konca inzerát).

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna obec menom Rača. Bývala to obec ako hociktorá iná - až do doby, keď ju nevedno kto, nevedno kedy a nevedno prečo zaklial a hračku.

Pospolitý ľud zmenu ani nepostrehol, vedeli o nej len prísažní a richtári, no pod hrozbou straty úradu ju tajili. Tajomstvo nakoniec prezradil terajší richtár.

Stalo sa to takto.

Jedného dňa Niektorí Ľudia začali nabádať Račanov, aby richtára zvrhli z richtárskeho stolca, lebo že zle gazduje a že obec nechráni pred divými zvermi, ba že ich necháva loviť v obecnom košiari a čosi-kamsi, tresky-plesky. Richtár v hneve a v strachu o svoj úrad a dobrú povesť zahromžil:


a jeho slová sa doniesli až do uší pospolitého ľudu.

Nuž nečudo, že sa richtár hneval tak, až sa mu jazyk pokĺzol a povedal čo nemal. Veď v časoch, keď sa zelená voda sypala a červený piesok lial, Niekto a Niektorí Ľudia boli kamarátmi na život a na smrť a vládla medzi nimi zhoda a mier. A odrazu toľká opovážlivosť!

Zhoda a mier trvali od čias, keď sa Niekto a Niektorí Ľudia zošikovali a zobrali hračku dovtedajšiemu richtárovi. A bolo by to takto zostalo až na veky amen, keby časom medzi kamarátov závisť nevniesla svár: kým Niektorí Ľudia sa s hračkou hrávali do sýtosti, Niekto ani toľko nie, čo by sa mu za necht vošlo. A tak sa niekdajší spojenci poharkali a rozkmotrili a z kamarátov na život a na smrť sa stali úhlavní nepriatelia.

Niektorí Ľudia sa tešili, že sa nemusia o hračku s Niekým deliť. Lenže sa prerátali, lebo Niekto nelenil, priam spod zeme vydupal dukáty, za ne si zadovážil trúbu Pamodaj Račan a začal z nej a dodnes neprestal chrliť na Niektorých Ľudí neslýchaný ryk, čo by aj múry Jericha zboril, a nevídaný oheň a síru, čo by ho do tla vypálili.

Ryk, oheň a síra zaúčinkovali i zazvonil zvonárovi zvonec a rozprávke bol (ako sa neskôr ukázalo len predbežný) koniec. Razom  sa Niekto z minoritného spoluvlastníka stal jediným vlastníkom hračky, kým Niektorí Ľudia, dovtedy majoritný spoluvlastník hračky, podstúpili potupnú (politickú) smrť.

Lenže (politická) smrť z časného prachu nosí svätožiaru a za nos vodí ťažné hoviadka. Niektorí Ľudia  sa z jej pazúrov vymanili tak ľahučko ako sa zo zovretia zeme vymaní junákom do nej až po deväť hrdiel zarazený drak a odušu začali o zakliatu hračku bojovať. No a keďže Niekto nechcel o hračku len tak mirnix-dirnix prísť, bojoval o ňu (vraj z lásky k Rači) o sto duší tiež.

NiektoNiektorí Ľudia dodnes o hračku zápolia a budú zápoliť, až kým sa nenájde súci mládenec, čo zakliatu hračku premení zas na svojprávnu obec. Vďační Račania si ho akiste vyvolia za richtára, vyberú k nemu rovnako súcich prísažných a budú žiť šťastne, až kým... no čo ja viem dokedy, to už je iná rozprávka.

Namiesto konca inzerát:
Hľadá sa mládenec, čo hračku premení na svojprávnu obec!
Zn.: Urgentne!Súvisiace články:

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


22. 9. 2012

Občania a poslanci - rovní a rovnejší?

Obmedzuje právo poslancov neudeliť obyvateľom slovo v rozprave MZ slobodu prejavu a porušuje ústavou zaručené politické práva?

Politik zároveň so získaním mandátu získava aj kompetencie, ktoré mu umožňujú mandát riadne vykonávať, tzn. riadne zastupovať záujmy občanov. Medzi občanom a politikom tak vzniká asymetria práv a povinností. Ak je oprávnená a zmysluplná, ako občan ju prijímam, no uplatňovať by sa mala len v nutných a odôvodnených prípadoch. Všade tam, kde je to možné, by si mali byť politici a občania rovní.

Jedným z prípadov, kedy je nerovnosť práv politikov a občanov podľa mojej mienky zbytočná, škodlivá a protiústavná, je ustanovenie Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava - Rača (bod 11., Čl. 6), ktoré hovorí:

„O možnosti udelenia slova obyvateľovi k prerokovanému materiálu rozhodne hlasovaním miestne zastupiteľstvo.“

Nazdávam sa, že toto ustanovenie je v rozpore s článkom 26 Ústavy Slovenskej republiky (Tretí oddiel POLITICKÉ PRÁVA):

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Procedúra udeľovania slova hlasovaním poslancov porušuje právo občana na slobodu prejavu a občana vystavuje svojvôli poslancov. Z praktického hľadiska je navyše spojená so zbytočnou stratou času: čas, ktorý sa môže venovať výmene názorov medzi občanmi a poslancami sa márni procedurálnymi záležitosťami.

Z uvedených dôvodov predkladám návrh na nahradenie inkriminovanej časti Rokovacieho poriadku touto formuláciou:

„Ak na zasadnutí MZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo obyvateľ, slovo sa mu udelí.“

Zmenu predkladám na pripomienkovanie spoluobčanom a poslancom. Činím tak v dobrej viere, že niektorí poslanci sa s uvedenou argumentáciou stotožnia a v diskusii dopracovaný návrh predložia na rokovanie do komisií MZ a na najbližšie MZ.

Ak z diskusie vyplynú aj ďalšie úpravy Rokovacieho poriadku MZ, ktoré rozšíria práva obyvateľov MČ Bratislava - Rača slobodne vyjadrovať svoje názory a mať väčší vplyv na rozhodnutia MZ, bude to len k dobru veci.

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


20. 9. 2012

Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA

V najnovšom čísle spravodaj Račan uverejnil vyjadrenia členov facebookovej skupiny Račania k „pamfletu ROA“.

17. 9. 2012

Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme

„Transparentná vláda je dobrá vec, zatiaľ takú nemáme.”

 

Aj keď citát v perexe je z roku 2010 a znie ako slová z úst poslanca SMER-u na adresu vlády Ivety Radičovej alebo ako slová Richarda Sulíka adresované Róbertovi Ficovi, sú to slová z druhej strany Atlantiku. Vyslovil ich Jake Brewer, jeden z riaditeľov neziskovej organizácie SUNLIGHT FOUDATION, autor článku Predstavujeme Cyklus transparentnosti, a adresoval ich všetkým doterajším vládam USA.


Článok začínam týmto úvodom, aby si starosta Peter Pilinský, jeho asistent Martin Jóna, prednostka Jana Pešková, vedúci mediálneho oddelenia Jaroslav Hinšt a ďalší pracovníci MÚ nebrali príliš osobne, keď si - parafrázujúc vyššie uvedený výrok - dovolím verejne povedať:

„Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme.”

Súčasný starosta namiesto reálnej otvorenosti miestneho úradu a transparentnosti vlastnej politiky vytvára ich mediálnu ilúziu. Mnoho času a priestoru venuje témam a spôsobom komunikácie, ktoré majú viac povahu Public relations než otvoreného, priehľadného a zodpovedného riadenia obce s primeranou účasťou poslancov a občanov. Dôležité záležitosti rieši vo vnútri úradu a v šere jeho zákulisia tak, že do nich poriadne nevidia nielen občania, ale ani mnohí poslanci.

Nie je to tak preto, že by poslanci a občania do tých záležitostí vidieť nechceli, ale preto, že jednoducho nedostávajú informácie alebo ich dostávajú filtrované a oneskorené. A nedostávajú ich ani vtedy, keď sa ich aktívne dožadujú. Ako príklad menujme proces prijímania úveru a uzatvárania úverovej zmluvy, ticho okolo Združenia obcí JURAVA, nejasno vo formách a rozsahu podpory vinohradníkov a vinárov, nejasné alebo neznáme zámery s Koloničovou kúriou a Obecným domom, spôsob výberu autorov a článkov do Račianskeho výberu a i.

O žiadnej z týchto tém sa neviedla a nevedie verejná diskusia, aj keď Rača má svoju webovú stránku, mesačník aj televízne vysielanie... komusi dokonca zišla na um myšlienka zrušiť „zbytočné“ verejné stretnutia poslancov s občanmi.

Meradlom vzdialenosti, ktorú musia starosta, prednostka a interné útvary MÚ prejsť na ceste k akej-takej otvorenosti a transparentnosti miestneho úradu, je obsiahly Návrh k posilneniu transparentnosti a otvorenosti MČ Bratislava – Rača, ktorý precízne vypracoval a do MZ už v apríli predložil poslanec Michal Drotován. Vedenie MČ sa ním zatiaľ nezaoberalo.

Už samotný fakt, že bolo nutné vypracovať obsiahly zoznam opatrení a že ho vypracoval poslanec vykonávajúci svoj mandát popri zamestnaní a nie starosta, ktorý vykonáva funkciu na plný úväzok a za plný plat a navyše má k dispozícii dobre platené tímy pracovníkov kancelárie starostu a mediálneho oddelenia, stojí za pováženie.

Prerokovanie a realizácia navrhnutých opatrení je v nedohľadne a transparentnosť sa v Rači zatiaľ viac než na čokoľvek iné ponáša na cisárove nové šaty...
Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


14. 9. 2012

Obloha nad Račou zhlučnie

Bratislavský samosprávny kraj v koncepte ÚPN plánuje hustejšiu leteckú prepravu smerom na MČ Rača.

8. 9. 2012

Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú

aj keď starosta v roku 2011 prepustil 20 zamestnancov a na výplatnej páske má menej než mal jeho predchodca.

6. 9. 2012

Nelichotivé 64. miesto MČ Rača

zo 100 najväčších samospráv na Slovensku v kvalite zverejňovania zmlúv.

MČ Bratislava - Rača obsadila podľa Transparency International v kvalite zverejňovania zmlúv medzi 100 najväčšími samosprávami na Slovensku 64. miesto so ziskom 60 bodov zo 100.


Prieskum sa uskutočnil v auguste 2012 a úroveň zverejňovanie zmlúv hodnotil na stupnici od 0 (najhoršie) do 100 (najlepšie) v 5 kategóriách:1) úplnosť,

2) možnosť vyhľadávania a kopírovania z dokumentov,

3) existencia relevantných popisných údajov,

4) zložitosť nájdenia zmlúv na stránkach,

5) užívateľský komfort.Skoro s istotou sa dá predpokladať, že najviac bodov Rača stratila v kategórii 1) a 2): na www.raca.sk sú prístupné len skeny zmlúv z časti roka 2012...

To znamená, že obsah zmlúv je pre vyhľadávače „neviditeľný“, nedá sa v nich využiť ani vyhľadávanie podľa kľúčových slov resp. znakových reťazcov a obsah dokumentov sa dá elektronicky spracovávať len v podobe obrázkov.

Obrazne povedané, v Rači sme sa vrátili do predinternetovej doby, lebo čo „nevidí“ Google, akoby neexistovalo.

Ďalším problémom je kategória 4): na www.raca.sk nenájdete zmluvy týkajúce sa Media Rača (musíte dohľadávať na stránke Media Rača) ani Združenia obcí JURAVA (nenájdete nikde).

Vážení poslanci MZ, pre ktorých „transparentnosť“ nie je len bohapusté zaklínadlo, prijmite prosím uznesenie, ktoré miestnemu úradu uloží povinnosť zverejňovať na www.raca.sk (aj) textové podoby zmlúv (PDF, DOC, TXT).

A keď uznesenie rozšírite aj na zápisy z komisií a materiály k zasadnutiam MZ, bude to (pre občana a transparentnosť) úplne super.


Súvisiace články:


Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
„Kam idú moje peniaze?“


Rača má z pekla šťastie

Má starostu, čo sa stará o poriadok v obci a okolo neho ľudí pracujúcich pre Raču hoci aj zadarmo.

4. 9. 2012

Požiadavky občanov na MÚ a magistrát

zo stretnutia občanov s poslancami MZ MČ Rača v pondelok 3. septembra 2012.

1) Vyriešiť neprimerane rýchlu a hlučnú jazdu áut na ulici Pri vinohradoch neďaleko križovatky s Púchovskou ulicou, napr. spomalovačmi alebo znížením max. povolenej rýchlosti.

2) Zaistiť bezpečnosť chodcov prechádzajúcich cez Púchovskú ulicu lepším vyriešením odbočovania z Detvianskej ulice na Púchovskú ulicu.  

3) Zabezpečiť možnosť odbočenia zo Žitnej ulice na Hečkovu ulicu. Vzhľadom na novú výstavbu na ulici Kadnárova sa zvýšila premávka v „starej“ Rači smerujúca do novej výstavby, ktorú je potrebné presmerovať na Hečkovu ulicu.

4) Opraviť nerovnosti na ulici Výhonská, ktorá je zničená vzhľadom na častý prejazd nákladných vozidiel.

5) Požiadavka na magistrát: obnoviť vodorovné značenie (prechody pre chodcov) na území Rače (menovite bol spomenutý prechod pri „Troch zajacoch“).

6) Vybudovať chodník medzi Karpatským námestím a novou zástavbou Račany Bianco.

7) Podľa informácií od p. Zemanovej, poslankyne BSK za MČ Rača a Vajnory, je v pláne letiska M. R. Štefánika zrušiť pristávaciu a vzletovú dráhu v smere na Ivánku pri Dunaji a vybudovať novú paralelnú dráhu smerom na Raču, takže by všetky lietadlá lietajúce z bratislavského letiska smerovali ponad Raču. Navyše sa predpokladá rozšírenie nákladnej leteckej prepravy, čo by znamenalo hlukovú záťaž MČ Rača aj v nočných hodinách. Občania žiadajú predstaviteľov MČ Rača o vstup do rokovaní s príslušnými zodpovednými orgánmi a osobami, príp. zamedziť tomuto projektu prostredníctvom územného plánu aj na úrovni BSK. Občania zároveň žiadajú zabezpečiť obmedzenie preletov ponad mestskú časť Bratislava - Rača.

8) Pani poslankyňa Zemanová žiada o zorganizovanie stretnutia s poslancami miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rača za účasti starostu mestskej časti ohľadom dôležitých návrhov riešenia dopravnej situácie s vplyvom na mestskú časť (mimoúrovňová križovatka pri AB Kozmetika, obchvat popod Malé Karpaty...)

9) Obmedziť prístup psov do parku pri bývalom kine Nádej, napr. osadením zákazovej tabule alebo zvýšením dozoru polície.

10) Vyvinúť úsilie o prinavrátenie bývalého kina Nádej z vlastníctva magistrátu do vlastníctva mestskej časti (požiadavka sa týkala zmeny právneho vlastníctva, nie vypovedania nájomnej zmluvy), aby sa zabránilo prípadnému predaju tohto majetku.

11) Preveriť majetkový stav Družstevného domu Račan vzhľadom na skutočnosť, že pri jeho výstavbe sa jednalo o spoločnú investíciu vtedajšieho JRD a MNV mestskej časti (obce) Rača.

12) Zverejňovať požiadavky občanov zo stretnutí s poslancami mestskej časti spolu s odpoveďami miestneho úradu, príp. s informáciou o stave riešenia týchto požiadaviek, na webovej stránke mestskej časti.

13) Zvýšiť informačnú úroveň Račianskeho výberu, predovšetkým s ohľadom na plánované zmeny územného plánu mesta a/alebo BSK, chystaných projektov, EIA a pod.

14) Vybudovať cyklotrasu / cyklochodník medzi Račou a Krasňanmi.

15) Odstrániť náletové dreviny pri „Pekle“ nad ulicami Víťazná a Albánska a opraviť schody z Púchovskej na Albánsku ulicu, ktoré sú už dlhší čas poškodené a ohrozujú bezpečnosť chodcov.

16) Osadiť dve lavičky na Karpatskom námestí 22 - 23.


Zápis zo stretnutia spracoval poslanec Miloslav Jošt a e-mailom ho odoslal prednostke a starostovi MČ Rača s prosbou o posunutie požiadaviek a pripomienok občanov kompetentným ľuďom na MÚ a magistráte hl. mesta a o zaslanie odpovedí na mailové adresy uvedené v kópii.

V závere zápisu poslanec Jošt v mene všetkých prítomných občanov a poslancov vopred poďakoval za informácie o plnení uvedených požiadaviek.