Stránky

19. 12. 2012

Starosta na KDH - KDH na starostu

Súvislosť medzi trvalým upustením od vymáhania pohľadávky voči KDH a návrhom rozpočtu MČ Bratislava - Rača na rok 2013.

16. 12. 2012

Otvorená samospráva? V Rači úloha pre nového starostu!

Rača v roku 2012 obsadila v transparentnosti medzi 100 najväčšími samosprávami SR 60. miesto, medzi mestskými časťami hlavného mesta skončila tretia - od konca...

14. 12. 2012

Starosta (a) Miro Ščibrany

Pán Ščibrany, prečo sa tak zviditeľňujete? O čo Vám vlastne ide? počúvam v posledných mesiacoch. Začul som aj postreh nemenovaného poslanca Odkedy ten .oko. dostal Račianske srdce, porádne mu .eb. a občas zaznejú a visia vo vzduchu otázky Čo máte proti starostovi Pilinskému? Nechcete byť náhodou starostom?

11. 12. 2012

Media Rača s.r.o. - kreatívny zisk

Stojí za ziskom eseročky kreatívny manažment alebo kreatívne účtovníctvo?V materiáli Návrh finančného plánu spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. na rok 2013, ktorý vypracovala konateľka spoločnosti Ing. Monika Debnárová, sa uvádza, že za obdobie 01.01. – 31.10.2012 Media Rača s.r.o. dosiahla zisk 8 011,76 €.

Ako obyvateľa MČ Bratislava - Rača by ma tento výsledok eseročky v 100%-nom vlastníctve mestskej časti tešil, nebyť istej pochybnosti. Plynie z dvoch poznatkov a jednej nejasnosti:

-           vecne sa na činnosti Media Rača s.r.o. (Račiansky výber, web-stránka a i.) podieľajú aj pracovníci mediálneho odd. MÚ,
-           ich mzdy a odvody (vrátane konateľky spoločnosti Ing. Debnárovej) nie sú výdavkami Media Rača s.r.o., ale MÚ,
-           z materiálu nie je jasné, či Media Rača s.r.o. miestnemu úradu uhrádza služby poskytované pracovníkmi marketingového oddelenia.

Na dnešné rokovanie MZ preto pôjdem s niekoľkými záhadami:

Je lepšie mať mediálne oddelenie na miestnom úrade alebo v Media Rača s.r.o.?
Nie je v materiáli vykázaný zisk 8 011,76 € nadhodnotený?
Vytvára vôbec Media Rača s.r.o. zisk?

Ak MZ pochybnosti rozptýli, rád sa pripojím k tým, čo konateľke Media Rača s.r.o. vyslovia za jej prácu uznanie.10. 12. 2012

V Rači sa zbláznili nielen developeri

Celá Európa šetrí, Rača chystá rozhadzovačný rozpočet...

Pripomeňme si, že pred rokom starosta Peter Pilinský presadzoval ako najkľúčovejšiu investíciu MČ Bratislava - Rača obnovu MÚ na Kubačovej. V týchto dňoch prichádza s ďalším nezmyselne načasovaným nápadom - s  megalomanským variantom investície „amfík“ (I. etapa 450 tis. €, celkove cca 1,5 mil. €).

Túto investíciu presadzuje v čase, kedy Rača nemá vyriešené dôležitejšie veci: nedobudované zázemie NKD (v roku 2010 ho kandidát na starostu Pilinský ostro kritizoval), obnovu MŠ a ZŠ Hubeného, opravu strechy Koloničovej kúrie, bezbariérovú úpravu chodníkov, cesty, parkovanie... Neberie do úvahy ani úverovú záťaž vo výške 1,3 mil. € a súdny spor, ktorý si môže z rozpočtu Rače vyžiadať čiastku cca 2,9 mil. €.

V roku 2012 sa pravicovým poslancom MZ podarilo starostove budovateľské chúťky zastaviť a presmerovať do obnovy MŠ Plickova a ZŠ Tbiliská. Teraz poslanci navrhujú ako vyššiu prioritu než „amfík“ obnovu MŠ a ZŠ Hubeného, no aj po druhom kole prehrávajú na body: starosta ich argumentáciu ignoruje a v návrhu rozpočtu na rok 2013, ktorý predloží zajtra na rokovanie MZ, ponecháva kapitálové výdavky na „amfík“ v plnej výške. Pre školské zariadenia na Hubeného vyčlenil 11 tis. € na projektovú dokumentáciu...

Prečo Peter Pilinský úporne presadzuje dielo, ktoré aj v dobrých časoch patrí do kategórie „luxus“ a pre MČ predstavuje trvalú záťaž, ktorá bude odčerpávať z rozpočtu nemalé finančné zdroje?
                                                                                                    
Starosta zjavne verí, že odovzdaním amfíka si  na jeseň roku 2014 otvorí dvere do druhého starostovského obdobia. Takáto predstava je pre neho príliš lákavá, aby sa jej vzdal kvôli škôlke a škole v Krasňanoch.

Pesimistickejší variant, že „vďaka“ amfíku a iným nezodpovedným rozpočtovým a územným rozhodnutiam bude s bývalým starostom Pavlom Bielikom súperiť v počte a desivosti kostlivcov vypadávajúcich zo skrine MÚ, si Peter Pilinský zatiaľ nepripúšťa.8. 12. 2012

Hrubá čiara za ďalšou neslušnosťou KDH

Prečo majú sekeru Klubu KDH zatiahnuť obyvatelia Rače?

V utorok 11. decembra 2012 budú poslanci MZ MČ Bratislava - Rača schvaľovať o. i. aj
vo výške 23.215,25 €
Pohľadávka je z obdobia 2004 - jún 2007, kedy KDH neuhrádzalo faktúry za nájomné a služby spojené s nájmom nebytových priestorov v Knižkovej doline. Dňa 1.12.2006 MČ Bratislava - Rača a Okresné centrum KDH Bratislava III. uzavreli Dohodu o uznaní dlhu vo výške 8.925,94 € a dňa 29.12.2006 KDH uhradilo splátku vo výške 989,74 €. Bola to splátka prvá a zároveň posledná...
Podľa informácie bývalej prednostky MÚ Bratislava - Rača Dagmar Kramplovej „Klub KDH prenajímateľovi  neuhrádzal platby za spotrebu elektrickej energie, vody a plynu, celkom  vo výške 384 502,- Sk (12 763,13 €).“  (RV 4/2008)
Právna analýza Mgr. Ivany Luptákovej Urbanovej návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči KDH odôvodňuje trvalou nevymožiteľnosťou, vysokou nerentabilnosťou vymáhania, ako aj tým, že
„... mestská časť k prenajatým nebytovým priestorom nemala žiadny právny vzťah ..., t.j. prenajímala ich bez právneho titulu. ... Je pravdou, že KDH uznalo dlh v dohode o uznaní dlhu, avšak ... Ing. Michal Koniar, vtedajší predseda Okresného centra KDH Bratislava III, nebol oprávnený na podpis dohody o uznaní záväzku ... Takéto zmluvy môže podpisovať v mene KDH iba štatutárny orgán – predseda KDH alebo ústredný tajomník KDH. Na základe tejto skutočnosti je právne spochybniteľná platnosť dohody o uznaní dlhu ... vychádzajúc z hore uvedených skutočností sa dospelo k právnemu názoru, že nie je možné zákonnými prostriedkami pristúpiť k úspešnému vymáhaniu pohľadávky.“
Pominiem fakt, že zástupcovi KDH by v prípadnom spore s MČ Bratislava - Rača stačilo právnu analýzu vedúcej Kancelárie starostu len opísať, a začudovane sa (sám seba) spýtam:
Prečo KDH neuhradí aspoň účet za elektrickú energiu, vodu a plyn vo výške 12 763,13 €?
Prečo sa MČ nepokúsi vymôcť peniaze od KDH mimosúdnou cestou?
Prečo majú dlžnú čiastku zaplatiť obyvatelia Rače?

Kamienok do mozaiky - zmluva medzi MNV Bratislava - Rača a KDH z roku 1990:
(doplnené 11. decembra 2012, zdroj: Ing. Alexander Čierny, bývalý kontrolór MČ Bratislava - Rača)

   
29. 11. 2012

Odpovede MÚ na požiadavky občanov - november 2012

Z desiatich poslancov MZ za Raču sa stretnutia 5. nov. 2012 v KS Žarnovická zúčastnili piati - Mgr. Michal Drotován, Ing. Miloslav Jošt, JUDr. Madzin, Ing. Štofira a Mário Khandl. 

31. 10. 2012

Odpovede MÚ na požiadavky občanov - október 2012

Z desiatich poslancov MZ za Raču sa stretnutia 1. okt. 2012 v KS Žarnovická zúčastnili dvaja - Mgr. Michal Drotován a Ing. Miloslav Jošt.

20. 10. 2012

Revitalizácia záhrady Obecného domu - štúdia 2012

V stredu 17. októbra 2012 bola v zasadačke Obecného domu (Alstrova 249) verejne prezentovaná architektonická štúdia k projektu revitalizácie záhrady Obecného domu. 

15. 10. 2012

Rekonštrukcia amfiteátra - projekt 2010

Projekt rekonštrukcie amfiteátra v Rači bol spracovaný v roku 2010, realizovaný mal byť v roku 2011.
Pozemok s amfiteátrom sa nachádza v okrajovom území mestskej časti Rača. Amfiteáter je situovaný v juhovýchodnej časti areálu, v tesnej blízkosti oplotenia a hlavného vstupu, s prístupom od ulice Knižkova cesta. K budove amfiteátra patria aj spevnené plochy v jej priamej nadväznosti. Pozemok je v miernom spáde, jeho severozápadnú hranicu tvorí pás zelene.
Projekt rekonštrukcie amfiteátra v Knižkovej doline predpokladá zachovanie funkcie stavby (hosťovanie kultúrno-spoločenských podujatí) a bol spracovaný v decembri 2010. Stavba mala začať aj byť ukončená v roku 2011, o dodávateľskej firme sa malo rozhodnúť vo výberovom konaní.
Finančné náklady na rekonštrukciu celého areálu nie sú malé, preto sa rozhodlo o rozdelení projektu na niekoľko etáp. Projekt sa zaoberá rekonštrukciou amfiteátra, jeho zázemia (šatne pre účinkujúcich) a nevyhovujúcich sociálnych zariadení. Amfiteáter vyhorel v júli 2010, čím sa celý areál stal nefunkčný. Projekt zachováva pôvodnú polohu amfiteátra aj hľadiska a rieši pôvodný areál komplexne. Rekonštrukcia ostatných objektov (sedenie, malé pódium, osvetlenie) sa predpokladá v ďalších etapách.

Rekonštrukčné práce sú navrhnuté v takom rozsahu, že počas ich realizácie bude amfiteáter mimo prevádzky. Dočasne jeho funkciu preberie menšie pódiu nachádzajúce sa v areáli. Po ukončení práce na amfiteátri budú vykonané nevyhnutné revízie a po právoplatnom kolaudačnom konaní a vykonaní všetkých potrebných skúšok počas výstavby bude objekt opätovne užívaný. Skúšobná prevádzka budovy nie je požadovaná.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu amfiteátra sú 383.000 €.

Súvisiace články:

Revitalizácia záhrady Obecného domu - štúdia 2012
Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012


9. 10. 2012

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

V stredu 3. októbra sa v NKD konala verejná prezentácia architektonickej štúdie voľnočasového a oddychového centra v Knižkovej doline, v priestore amfiteátra nad kúpaliskom Zbojnička.

2. 10. 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?

Vedúcu územného plánovania nechávajú rozvojové zámery letiska M. R. Štefánika chladnou.


V článku Nesvojprávna Rača?! Peter Kunder píše, že pri prerokovávaní návrhu na overenie zmeny územného plánu hl. mesta Bratislavy v lokalite Potočné – Muhlgrund pani Ing. arch. Virsíková, vedúca územného plánovania MÚ Rača, na zasadnutí MZ vo februári 2008 pred hlasovaním chlácholila poslancov: „Tento materiál je len vyslovením súhlasu s overením zmeny. ... Je to len súhlas jedného z orgánov územného plánovania ... na spracovanie štúdie. Tá len overí potenciál územia, čo znesie a čo je tam treba urobiť.“

Keby kritické noviny FAIR PLAY V RAČI vychádzali, akiste by ani dnes neprepásli príležitosť citovať odpoveď pani Ing. arch. Virsíkovej na informácie poslankyne BSK za MČ Rača a Vajnory Anny Zemanovej o výhľadovom vybudovaní novej paralelnej pristávacej a vzletovej dráhy letiska M. R. Štefánika smerom na Raču a zrušení dráhy v smere na Ivánku pri Dunaji v pripravovanom koncepte ÚPN-R BSK, čo spolu s rozšírením nákladnej leteckej prepravy bude znamenať výrazné zvýšenie hlukovej záťaže MČ Rača.

Kým obyvateľov MČ Rača informácie poslankyne Anny Zemanovej znepokojili, pani Ing. arch. Virsíkovú nechali chladnou.

Vo svojom stanovisku píše, že pripravovaný územný plán regiónu – BSK len vytvára územnú rezervu na rozvoj letiska a že podľa telefonického uistenia pracovníka Leteckého úradu SR ide iba o perspektívne zámery v horizonte 15 rokov.

Pani Ing. arch. Virsíková chlácholí tentoraz všetkých obyvateľov Rače, Rendeza a Krasňan:

„V prípade, že by malo letisko konkrétne zámery, budú nasledovať procesy posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie EIA, SEA a následne bude mestská časť aj účastníkom územného konania. Akékoľvek zámery letiska by boli diskutované na komisii územného rozvoja a s občanmi Rače.“

Pani Ing. arch. Virsíková nám ponúka ilúziu, že sa niet prečo znepokojovať a že ešte 15 rokov môžme spokojne spávať.

Kým nás nezačne pravidelne zobúdzať hukot lietadiel.Súvisiace články:

Ďalší „salámový“ pokus Ivana Kmotríka
Starosta na KDH - KDH na starostu
Otvorená samospráva? V Rači úloha pre nového starostu!
Starosta (a) Miro Ščibrany
Media Rača s.r.o. - kreatívny zisk?
V Rači sa zbláznili nielen developeri
Hrubá čiara za ďalšou neslušnosťou KDH

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


25. 9. 2012

O hračke menom Rača

Neveselá rozprávka pre Račanov (namiesto konca inzerát).

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna obec menom Rača. Bývala to obec ako hociktorá iná - až do doby, keď ju nevedno kto, nevedno kedy a nevedno prečo zaklial a hračku.

Pospolitý ľud zmenu ani nepostrehol, vedeli o nej len prísažní a richtári, no pod hrozbou straty úradu ju tajili. Tajomstvo nakoniec prezradil terajší richtár.

Stalo sa to takto.

Jedného dňa Niektorí Ľudia začali nabádať Račanov, aby richtára zvrhli z richtárskeho stolca, lebo že zle gazduje a že obec nechráni pred divými zvermi, ba že ich necháva loviť v obecnom košiari a čosi-kamsi, tresky-plesky. Richtár v hneve a v strachu o svoj úrad a dobrú povesť zahromžil:


a jeho slová sa doniesli až do uší pospolitého ľudu.

Nuž nečudo, že sa richtár hneval tak, až sa mu jazyk pokĺzol a povedal čo nemal. Veď v časoch, keď sa zelená voda sypala a červený piesok lial, Niekto a Niektorí Ľudia boli kamarátmi na život a na smrť a vládla medzi nimi zhoda a mier. A odrazu toľká opovážlivosť!

Zhoda a mier trvali od čias, keď sa Niekto a Niektorí Ľudia zošikovali a zobrali hračku dovtedajšiemu richtárovi. A bolo by to takto zostalo až na veky amen, keby časom medzi kamarátov závisť nevniesla svár: kým Niektorí Ľudia sa s hračkou hrávali do sýtosti, Niekto ani toľko nie, čo by sa mu za necht vošlo. A tak sa niekdajší spojenci poharkali a rozkmotrili a z kamarátov na život a na smrť sa stali úhlavní nepriatelia.

Niektorí Ľudia sa tešili, že sa nemusia o hračku s Niekým deliť. Lenže sa prerátali, lebo Niekto nelenil, priam spod zeme vydupal dukáty, za ne si zadovážil trúbu Pamodaj Račan a začal z nej a dodnes neprestal chrliť na Niektorých Ľudí neslýchaný ryk, čo by aj múry Jericha zboril, a nevídaný oheň a síru, čo by ho do tla vypálili.

Ryk, oheň a síra zaúčinkovali i zazvonil zvonárovi zvonec a rozprávke bol (ako sa neskôr ukázalo len predbežný) koniec. Razom  sa Niekto z minoritného spoluvlastníka stal jediným vlastníkom hračky, kým Niektorí Ľudia, dovtedy majoritný spoluvlastník hračky, podstúpili potupnú (politickú) smrť.

Lenže (politická) smrť z časného prachu nosí svätožiaru a za nos vodí ťažné hoviadka. Niektorí Ľudia  sa z jej pazúrov vymanili tak ľahučko ako sa zo zovretia zeme vymaní junákom do nej až po deväť hrdiel zarazený drak a odušu začali o zakliatu hračku bojovať. No a keďže Niekto nechcel o hračku len tak mirnix-dirnix prísť, bojoval o ňu (vraj z lásky k Rači) o sto duší tiež.

NiektoNiektorí Ľudia dodnes o hračku zápolia a budú zápoliť, až kým sa nenájde súci mládenec, čo zakliatu hračku premení zas na svojprávnu obec. Vďační Račania si ho akiste vyvolia za richtára, vyberú k nemu rovnako súcich prísažných a budú žiť šťastne, až kým... no čo ja viem dokedy, to už je iná rozprávka.

Namiesto konca inzerát:
Hľadá sa mládenec, čo hračku premení na svojprávnu obec!
Zn.: Urgentne!Súvisiace články:

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“


22. 9. 2012

Občania a poslanci - rovní a rovnejší?

Obmedzuje právo poslancov neudeliť obyvateľom slovo v rozprave MZ slobodu prejavu a porušuje ústavou zaručené politické práva?

Politik zároveň so získaním mandátu získava aj kompetencie, ktoré mu umožňujú mandát riadne vykonávať, tzn. riadne zastupovať záujmy občanov. Medzi občanom a politikom tak vzniká asymetria práv a povinností. Ak je oprávnená a zmysluplná, ako občan ju prijímam, no uplatňovať by sa mala len v nutných a odôvodnených prípadoch. Všade tam, kde je to možné, by si mali byť politici a občania rovní.

Jedným z prípadov, kedy je nerovnosť práv politikov a občanov podľa mojej mienky zbytočná, škodlivá a protiústavná, je ustanovenie Rokovacieho poriadku MZ MČ Bratislava - Rača (bod 11., Čl. 6), ktoré hovorí:

„O možnosti udelenia slova obyvateľovi k prerokovanému materiálu rozhodne hlasovaním miestne zastupiteľstvo.“

Nazdávam sa, že toto ustanovenie je v rozpore s článkom 26 Ústavy Slovenskej republiky (Tretí oddiel POLITICKÉ PRÁVA):

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

Procedúra udeľovania slova hlasovaním poslancov porušuje právo občana na slobodu prejavu a občana vystavuje svojvôli poslancov. Z praktického hľadiska je navyše spojená so zbytočnou stratou času: čas, ktorý sa môže venovať výmene názorov medzi občanmi a poslancami sa márni procedurálnymi záležitosťami.

Z uvedených dôvodov predkladám návrh na nahradenie inkriminovanej časti Rokovacieho poriadku touto formuláciou:

„Ak na zasadnutí MZ požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo obyvateľ, slovo sa mu udelí.“

Zmenu predkladám na pripomienkovanie spoluobčanom a poslancom. Činím tak v dobrej viere, že niektorí poslanci sa s uvedenou argumentáciou stotožnia a v diskusii dopracovaný návrh predložia na rokovanie do komisií MZ a na najbližšie MZ.

Ak z diskusie vyplynú aj ďalšie úpravy Rokovacieho poriadku MZ, ktoré rozšíria práva obyvateľov MČ Bratislava - Rača slobodne vyjadrovať svoje názory a mať väčší vplyv na rozhodnutia MZ, bude to len k dobru veci.

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?
O hračke menom Rača
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“