Stránky

31. 10. 2012

Odpovede MÚ na požiadavky občanov - október 2012

Z desiatich poslancov MZ za Raču sa stretnutia 1. okt. 2012 v KS Žarnovická zúčastnili dvaja - Mgr. Michal Drotován a Ing. Miloslav Jošt.

20. 10. 2012

Revitalizácia záhrady Obecného domu - štúdia 2012

V stredu 17. októbra 2012 bola v zasadačke Obecného domu (Alstrova 249) verejne prezentovaná architektonická štúdia k projektu revitalizácie záhrady Obecného domu. 

15. 10. 2012

Rekonštrukcia amfiteátra - projekt 2010

Projekt rekonštrukcie amfiteátra v Rači bol spracovaný v roku 2010, realizovaný mal byť v roku 2011.
Pozemok s amfiteátrom sa nachádza v okrajovom území mestskej časti Rača. Amfiteáter je situovaný v juhovýchodnej časti areálu, v tesnej blízkosti oplotenia a hlavného vstupu, s prístupom od ulice Knižkova cesta. K budove amfiteátra patria aj spevnené plochy v jej priamej nadväznosti. Pozemok je v miernom spáde, jeho severozápadnú hranicu tvorí pás zelene.
Projekt rekonštrukcie amfiteátra v Knižkovej doline predpokladá zachovanie funkcie stavby (hosťovanie kultúrno-spoločenských podujatí) a bol spracovaný v decembri 2010. Stavba mala začať aj byť ukončená v roku 2011, o dodávateľskej firme sa malo rozhodnúť vo výberovom konaní.
Finančné náklady na rekonštrukciu celého areálu nie sú malé, preto sa rozhodlo o rozdelení projektu na niekoľko etáp. Projekt sa zaoberá rekonštrukciou amfiteátra, jeho zázemia (šatne pre účinkujúcich) a nevyhovujúcich sociálnych zariadení. Amfiteáter vyhorel v júli 2010, čím sa celý areál stal nefunkčný. Projekt zachováva pôvodnú polohu amfiteátra aj hľadiska a rieši pôvodný areál komplexne. Rekonštrukcia ostatných objektov (sedenie, malé pódium, osvetlenie) sa predpokladá v ďalších etapách.

Rekonštrukčné práce sú navrhnuté v takom rozsahu, že počas ich realizácie bude amfiteáter mimo prevádzky. Dočasne jeho funkciu preberie menšie pódiu nachádzajúce sa v areáli. Po ukončení práce na amfiteátri budú vykonané nevyhnutné revízie a po právoplatnom kolaudačnom konaní a vykonaní všetkých potrebných skúšok počas výstavby bude objekt opätovne užívaný. Skúšobná prevádzka budovy nie je požadovaná.
Predpokladané náklady na rekonštrukciu amfiteátra sú 383.000 €.

Súvisiace články:

Revitalizácia záhrady Obecného domu - štúdia 2012
Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012


9. 10. 2012

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

V stredu 3. októbra sa v NKD konala verejná prezentácia architektonickej štúdie voľnočasového a oddychového centra v Knižkovej doline, v priestore amfiteátra nad kúpaliskom Zbojnička.

2. 10. 2012

Kope Ing. arch. Virsíková za Raču?

Vedúcu územného plánovania nechávajú rozvojové zámery letiska M. R. Štefánika chladnou.


V článku Nesvojprávna Rača?! Peter Kunder píše, že pri prerokovávaní návrhu na overenie zmeny územného plánu hl. mesta Bratislavy v lokalite Potočné – Muhlgrund pani Ing. arch. Virsíková, vedúca územného plánovania MÚ Rača, na zasadnutí MZ vo februári 2008 pred hlasovaním chlácholila poslancov: „Tento materiál je len vyslovením súhlasu s overením zmeny. ... Je to len súhlas jedného z orgánov územného plánovania ... na spracovanie štúdie. Tá len overí potenciál územia, čo znesie a čo je tam treba urobiť.“

Keby kritické noviny FAIR PLAY V RAČI vychádzali, akiste by ani dnes neprepásli príležitosť citovať odpoveď pani Ing. arch. Virsíkovej na informácie poslankyne BSK za MČ Rača a Vajnory Anny Zemanovej o výhľadovom vybudovaní novej paralelnej pristávacej a vzletovej dráhy letiska M. R. Štefánika smerom na Raču a zrušení dráhy v smere na Ivánku pri Dunaji v pripravovanom koncepte ÚPN-R BSK, čo spolu s rozšírením nákladnej leteckej prepravy bude znamenať výrazné zvýšenie hlukovej záťaže MČ Rača.

Kým obyvateľov MČ Rača informácie poslankyne Anny Zemanovej znepokojili, pani Ing. arch. Virsíkovú nechali chladnou.

Vo svojom stanovisku píše, že pripravovaný územný plán regiónu – BSK len vytvára územnú rezervu na rozvoj letiska a že podľa telefonického uistenia pracovníka Leteckého úradu SR ide iba o perspektívne zámery v horizonte 15 rokov.

Pani Ing. arch. Virsíková chlácholí tentoraz všetkých obyvateľov Rače, Rendeza a Krasňan:

„V prípade, že by malo letisko konkrétne zámery, budú nasledovať procesy posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie EIA, SEA a následne bude mestská časť aj účastníkom územného konania. Akékoľvek zámery letiska by boli diskutované na komisii územného rozvoja a s občanmi Rače.“

Pani Ing. arch. Virsíková nám ponúka ilúziu, že sa niet prečo znepokojovať a že ešte 15 rokov môžme spokojne spávať.

Kým nás nezačne pravidelne zobúdzať hukot lietadiel.Súvisiace články:

Ďalší „salámový“ pokus Ivana Kmotríka
Starosta na KDH - KDH na starostu
Otvorená samospráva? V Rači úloha pre nového starostu!
Starosta (a) Miro Ščibrany
Media Rača s.r.o. - kreatívny zisk?
V Rači sa zbláznili nielen developeri
Hrubá čiara za ďalšou neslušnosťou KDH

Voľnočasové a oddychové centrum - štúdia 2012

O hračke menom Rača
Občania a poslanci - rovní a rovnejší?
Spravodaj Račan sa odbavuje na letáku ROA
Transparentný miestny úrad je dobrá vec, v Rači taký zatiaľ nemáme
Obloha nad Račou zhlučnie
MČ Rača prehrala súd o 45.276,67 €
Výdavky na administratívu MÚ Rača rastú
Nelichotivé 64. miesto MČ Rača
„Kam idú moje peniaze?“