Stránky

17. 9. 2017

Koho záujmom slúži starosta Pilinský?

O predaji pozemkov v lokalite Detvianska ulica, Námestie Andreja Hlinku, Ulica Pri vinohradoch, ktorý chystá starosta Pilinský.

Pozrime sa, o čo ide:

Súčasný stav
(Obr. 1)
Zámer Villa Vino Rača a. s.
(Obr. 2)
Katolícky kultúrny dom (KKD) (neskôr kino Nádej) a pozemky pri KKD (zelená farba) patria hlavnému mestu. Obe nehnuteľnosti sú v dlhodobom nájme spoločnosti Villa Vino Rača a. s.. Budova na roky 2008 - 2038, pozemky 2008 - 2028.
Villa Vino Rača a. s. žiada o kúpu pozemkov vo vlastníctve hlavného mesta (zelená farba – okrem pozemku pod KKD) a pozemkov vo vlastníctve SR (žltá farba). Hlavné mesto žiadosť odstúpilo správcovi pozemkov – MČ Bratislava-Rača.


Obr. 1


Obr. 2

Porovnajme súčasný stav na obrázku 1 so zamýšľaným stavom na obrázku 2.

Scelením pozemkov podľa obr. 2 (červená farba) Villa Vino Rača a. s. (VVR) významne získa a mestská časť skoro úplne stratí vplyv na vývoj lokality. Developeri tam opäť budú môcť vztýčiť prostredník svojej arogancie a zároveň postaviť pomník bezmocnosti obyvateľov. Tak, ako sa to práve deje na tzv. Radničnom námestí.

Zamedzením prístupu k budove KKD z troch strán VVR okrem toho citeľne obmedzí budúce využitie budovy a zníži jej trhovú hodnotu. A neskôr bude môcť KKD kúpiť za povestnú „babku“ a vyvesiť nad centrálnou lokalitou Rače svoju vlajku.

Proti predaju pozemkov hovorí aj fakt, že ich nájom do roku 2028 zaisťuje mestskej časti príjem porovnateľný s výnosom z predaja. Pritom pozemky budú „naše“ aj po skončení nájmu.

Starosta Pilinský riziká a nevýhody predaja pozemkov prehliada či „nevidí“. Návrh VVR len mierne upravil a v júli predložil na schválenie poslancom miestneho zastupiteľstva (MZ). Predaj podporu poslancov nezískal, a tak starosta návrh znovu predkladá na októbrové zastupiteľstvo.

Nevýhodný návrh VVR a starostu poslancom odporúčame opäť zamietnuť. V lokalite nepredať ani štvorcový meter, lebo len tak si zachováme dobrú vyjednávaciu pozíciu. A zmeny vlastníctva pozemkov uskutočniť zámenami prijateľnými pre obe strany.

Na záver:

Predaj predmetných pozemkov smeruje proti záujmom mestskej časti.
Koho záujmom slúži starosta Pilinský?

Ingrid Vanerková
predsedníčka Urbár Rača p. s.
riaditeľka Humno n. o.

Michal Krištofič
Miro Ščibrany

Martin Rybák
Peter Mazúr
obyvatelia Závadskej

Súvisiace články: