Stránky

1. 2. 2019

Sporná litera dala k. o. duchu zákona...

... sekundoval skupinový záujem. Víťazovi zdvihlo ruku nad hlavu deväť z trinásť poslancov.

Mimoriadne zastupiteľstvo Bratislava-Rača riešilo 29. januára dve otázky:

1) Je obstarávanie a schválenie ÚPN zóny Krasňany ne/zákonné?
2) Má MiZ BA-Rača protest prokurátora prijať/zamietnuť?

Právnik MÚ Rača Jozef Šuchta a známy odborník na aplikáciu stavebného zákona Vladimír Dulla obhajovali odpoveď „zákonné“ a odporučili protest prokurátora zamietnuť.

Okresný prokurátor Ľubomír Pagáč, právny zástupca garážnikov Marek Mihálik a poslanci MiZ BA-Rača Milan Andráš, Miloš Jošt, Monika Luknárová, Róbert Pajdlhauser a piati noví ukázali územnému plánu zóny Krasňany palec dolu.

Diskusii udal tón prvým príspevkom poslanec za Krasňany Milan Andráš. Vyhlásil, že ÚPN-Z je totálne nanič a položil otázku: prečo poslanci MiZ vôbec uvažujú o zamietnutí protestu prokurátora, keď všetky minulé protesty prokuratúry bez váhania prijali? Tento poslanec Milan Andráš je ten istý poslanec Milan Andráš, ktorý stál pri zrode zadania ÚPN-Z a ako predseda komisie pre územný plán a výstavbu mal štyri roky čas, možnosť a POVINNOSŤ dohliadať, aby vznikol ÚPN-Z účinne chrániaci územie a záujmy obyvateľov Krasňan.

Obstaranie ÚPN-Z navrhla v roku 2015 poslankyňa Lenka Antalová Plavuchová s cieľom chrániť stabilizované územie Krasňan. Právny zástupca garážnikov Marek Mihálik naopak verí, že ÚP zóny sú nástrojom na skrytý rozvoj developerstva.

Ak naozaj platí, že vypracovaný ÚPN-Z Krasňany vychádza v ústrety developerom, potom je v rozpore s pôvodným zámerom. Vzniká otázka, kto za tento „výsledok“ nesie zodpovednosť. Vidím to tak, že najväčší diel zodpovednosti nesú päťnásobný poslanec Milan Andráš a býv. starosta Peter Pilinský.

Pred voľbami 2018 samospráva ochotou riešiť námietky podala garážnikom prst. Po voľbách garážnici zobratím celej ruky ústretovosť samosprávy po zásluhe potrestali. Prejavili slepé ucho a hluché oko na argumenty poslanca Rada Tiňa, poslankyne Lenky Plavuchovej, právnika MÚ Jozefa Šuchtu, nezávislého odborníka Vladimíra Dullu, starostu Michala Drotována, primátora Matúša Valla, krajského stavebného úradu, krajského prokurátora... Nič iné ako víťazstvo vlastnej verzie pravdy nepripúšťali. Odlišný názor považovali za zradu, hlúposť, zaujatosť, neprípustné zasahovanie do záležitostí Krasňan...


Nezodpovedané otázky

Po rozhodnutí poslancov zrušiť ÚPN-Z Krasňany (skóre 9:4) zostali nedoriešené viaceré dilemy. Vo vzduchu visia mnohé otázniky.

Čo priniesol príbeh garážnikov obyvateľom Krasňan?
• víťazstvo, či pyrrhovo víťazstvo?
• zvýšenie ochrany územia, či otvorenie dverí výstavbe?
• potvrdenie, že vox populi vox dei, či vox papulí vox satanas?

Kto nesie (politickú) zodpovednosť za 30.000 € vyhodených z okna?
• poslanci a býv. starosta, čo sa pričinili o sporné uznesenia a obstarávanie ÚPN-Z?
• 9 poslancov, čo zmietli ÚPN-Z Krasňany zo stola ako celok?
• garážnici, ktorí presadzovali svoj skupinový záujem až v hodine dvanástej?

Kto má právo hovoriť do ÚPN-Z?
• všetci obyvatelia mestskej časti / iba obyvatelia príslušnej miestnej časti?
• ne/má ÚPN-Z dopad na územie celej mestskej časti?
• ne/prispieva na ÚPN-Z každý obyvateľ?

Majú obyvatelia Krasňan morálne právo žiadať peniaze na ďalší pokus o ÚPN-Z?
• ne/má mestská časť vynakladať peniaze na podporu parciálnych záujmov?
• ne/majú centrálna Rača a Rendez platiť Krasňanom 3/4 nákladov nového ÚPN-Z?
• ne/majú sa Krasňany s požiadavkou na nový ÚPN-Z postaviť na koniec radu?

Ako rozhodnutie MiZ ovplyvní zámer vypracovať ÚPN-Z centrálnej Rače?
• ne/umŕtvi proces obstarávania ÚPN-Z centrálnej Rače?
• ne/vydá Krasňany a centrálnu Raču napospas developerom?
• ne/podnieti primátora a poslancov MsZ zaistiť rýchlu nápravu?


Záver

Odpovede na vyššie uvedené a ďalšie otázky prinesie čas.
Očakávam, že viaceré nás nepotešia.
Miro Ščibrany
OZ račan.sk


11 komentárov:

 1. Ďakujem pánovi Šcibranymu za reklamu môjho vzdelania. Skutočne ešte nikto sa nezaujímal takto podrobne o dôvody, pre ktoré môžem mať právny názor. Garážovníci chránili svoje garáže a to sa im aj definitívne podarilo. Nie sporná litera porazila duch zákona, ale naopak § 12 ods. 1 písm. a) stavebného zákona porazil poslednú vetu kapitoly 2.2.5 záväznej časti textovej časti územného plánu hl. msta SR Bratislavy vyhlásenej všeobecne záväzným nariadením hl. mesta SR Bratislavy. Teda zákon porazil podzákonný predpis. Ako je to možné, že ten zákon si toto dovolil. No preto, že mu to prikazuje článok 2 ods. 2 Ústavy SR, podľa ktorého všetky orgány verejnej moci vrátane obcí musia konať iba v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom. Teda keď podzákonný predpis prekročí rámec zákonného splnomocnenia, nesmie orgán verejnej moci konať nad rámec zákona. Vyšší zákon ruší nižší. Garážovníci od poslanca Tiňa počúvali len to, že nevie ako sa rozhodnúť, od poslankyne Plavúchovej Antalovej to, že mesto Bratislava dalo súhlas na územný plán zóny Krasňany, čo však zákon nepožaduje a štatút vyžaduje predchádzajúcu dohodu s mestom Bratislava, čo tiež splnené nebolo, nezávislý odborník Dulla požadoval, aby pre mestskú časť BA Rača pri výkone verejnej moci bol aplikovaný článok 2 ods. 3 Ústavy SR a bolo jej umožnené robiť všetko, čo nie zákonom zakázané, starosta neponúkol žiaden právny argument, primátor tiež nie, krajský stavebný úrad sa k protestu prokurátora vôbec nevyjadril a krajský prokurátor dokonca tvrdil, že podzákonná norma sa nesmie vyklada tak, aby porušila zákonnú normu. Podzákonný predpis síce má vyvrátiteľnú prezumpciu svojej správnosti a zákonnosti, pokiaľ nie je zrušený výslovne alebo mlčky, ale tento argument som paradoxne spomenul iba ja. Lenže tento argument neuznával žiaden prokurátor ani konajúci v petržalskom prípade, ani krajský a okresný konajúci v našom prípade, všetci zhodne tvrdili, že podzákonný predpis sa musí vykladať v súlade so zákonom. Pán Ščibrany nespomenul, že od 9.11.2018 platí metodické usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré na základe právoplatného súdneho rozhodnutia v petržalskom prípade z 5.9.2018 vyložilo § 12 ods. 1 písm. a) stavebného zákona tak, že akýkoľvek postup iný, ako vymedzením konkrétnych lokalít v územnom pláne obce, je v rozpore s ním. Podľa § 17 ods. 3 druhá veta je toto metodické usmernenie záväzné pre všetky orgány územného plánovania t.j. obce, samosprévne úrady a krajské stavebné úrady. A teda poslanci mestskej časti Bratislava Rača boli viazaní ministerským výkladom zákona. Čiže konali tak, ako museli. Starosta prezieravo neoponoval záväznému ministerskému výkladu ani právnik MÚ BA Rača pán Šuchta. Od 9.11.2018 sa totiž zmenila právna situácia na celom Slovensku. Je koniec s nelegálnymi zónami. Zmeniť to môže už len Najvyšší súd SR v petržalskom prípade, čomu ale nikto neverí, pretože prekročenie zákonného splnomocnenia je taký vážny prekrešok proti princípu vlády práva (rule of law) zakotvenému v článku 2 ods. 2 Ústavy SR, že ním dochádza automaticky k porušeniu zásady ústavnosti, ktorá je základným princípom právneho štátu, ktorým je SR podľa článku 1 ods. 1 Ústavy SR.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Vážený pán Ščibrany, traja prokurátori, súd, ministerstvo - to sú predsa dve moci - výkonná a súdna, a moc, ktorý chráni práva osôb. Keď sa títo zhodnú, to mali poslanci ignorovať ? Navyše ministerský výklad je od 9.11.2018 záväzný. Ten ste zámerne v článku vynechali, lebo proti jeho záväznosti neexistujú argumenty. Nešlo o našu verziu pravdy - ale o víťazstvo právneho štátu nad svojvôľou verejnej moci. Boj za právny štát predviedli počas 7 mesiacov práve garážovníci a práve počas ich boja sa na ich stranu pridali spomenuté zložky štátnej moci. Prečo si niekto stále myslí, že samospráva je exteritorialita, že tam neplatia zákony ? Samospráva je presne ako akýkoľvek iný orgán verejnej moci povinná rešpektovať zákony a ich dodržiavať a nie ich obchádzať.
  K tomu, kto je za to zodpovedný: Odpoveď: nikto. A už vôbec nie poslanec Andráš alebo bývalý starosta Pilinský. Koho uznesenia boli zrušené ? Boli to uznesenia prijaté miestnym zastupiteľstvom v dôvere v stanovisko Okresného úradu Bratislava z 6.12.2016, ktorým bol vyslovený súlad návrhu zadania, jeho obshau a postupu obstarania s príslušnými právnymi predpismi, ktoré prestalo platiť 9.11.2018 pre rozpor so spomenutým záväzným metodickým usmernením. Na to prišiel protest prokurátora z 4.12.2018 a poslanci v dôvere v záväzný výklad uznesenia miestneho zastupiteľstva odobrujúce obstarávanie územného plánu zóny Krasňany zrušili, čím dali najavo, že rešpektujú záväzný výklad ministerstva.

  Obavy z developerov budeme riešiť obnovou zákazu novostavieb v územnom pláne mesta Bratislavy v stabilizovaných územiach. Úlohou územného plánu zóny nie je zabrániť výstavbe, to nie je jeho úloha. Potvrdilo sa to aj zmietnutým návrhom z leta 2018, ktorý navrhoval výstavbu hromadných garáží pre 2400 parkovacích miest, asanáciu 450 radových garáží a rozšírenie miestnych komunikácií na bulváre, vytvorenie miestnej komunikácie Hagarova s prechodom na Rinzle za účelom výstavby mimo územia územného plánu zóny Krasňany. Územný plán zóny slúži teda na pretváranie územia podľa vôle samosprávy. Je to nekompromisný riadiaco-mocenský akt, kde je občan v postavení bezmocného objektu. Je to záväzný plán. Ide o istý druh sociálneho inžinierstva, kde pre prospech väčšiny dochádza k obetovaniu menšiny. Z pohľadu garážovníkov došlo k v lete k odhaleniu toho, na čo sa dá územný plán zóny zneužiť. Podali pripomienky, ale ako by tie dopadli ? Ich vyhodnotenie by bolo predmetom rozhodovania pracovníkov miestneho úradu BA Rača a súkromnej firmy-spracovateľa a osoby zodpovednej za obstarávanie. Čo by ste robil Vy pán Ščibrany na mieste garážovníkov ? Čakal by ste až Vám pre prospech developerov zoberu majetok ? A tešil by ste sa z úspechu developera stavajúceho hromadnú garáž ? Napísal by ste ďakovný list, že ste mohli cestovať v čase do doby 50. rokov ? Pozval by ste spoluobčanov, ktorí nemajú radové garáže, na oslavu obnovenia sociálnej rovnosti ? Vyvesil by ste si článok 20 ods. 4 Ústavy SR a denne by ste robil okolo neho oslavný tanec ? Za náhradu za vyvlastnenie by ste si čo kúpil ? Poslanci 23.10.2018 prijali uznesenie, kde uviedli, že "budú" z územného plánu vyňaté hromadné garáže a asanácie radových garáží. Toto uznesenie bolo nevykonateľné, lebo nebolo nikomu adresované. A ak by aj bolo, akú by mali garážovníci istotu, že by sa aj realizovalo? Žiadnu. A ak by sa aj realizovalo, prijatý územný plán zóny sa dá ľahko zmeniť, je tam len etapa návrhu zmeny územnéo pkánu, jeho sporacovanie, prerokovanie a schválenie a dodatočne zaviesť dôvod pre vyvlastnenie garáží.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Žijeme v brutálnej dobe, kde sa siaha ľuďom na majetok a na posvätné vlastnícke právo, ktoré je základným ľudským právom daným od Boha. Boh stvoril človeka, aby si podmanil Zem. Ale toto právo dal všetkým, nielen developerom. Radové garáže na Hagarovej bránia developerom v podmanení si vytýčených území. Preto musia byť za každú cenu zlikvidované. Teraz keď to nevyšlo cez územný plán zóny Krasňany, prídu na rad ďalšie scenáre.Pán Ščibrany, rozumiete o čo ide v miestnej politke ? Najmä o to ako vydrbať s občanom. Lenže občan nie je somár. Občan sa bráni, keď ho majú pozbaviť jeho základných ľudských práv. Občania sa spoja, lebo nechcú byť obete svojvôle moci a developerov. Občan chce byť pánom na svojom území, lebo on je zdrojom všetkej moci v štáte a on je tvorcom samosprávy. Siahať na občana kradmou rukou sa teda nevypatilo. Občan chce pokojne užvať svoj majetok a tešiť sa zo života a z víťazstva pravdy a práva.
  Verím pán Ščibrany, že sa na vec pozriete aj triezvejším pohľadom, keď vyhasnú emócie.
  Prídu totiž časy, ktoré má v pláne nový primátor, ktorý plánuje, aby celá Rača ako mestská časť bola jednou zónou. Potom som zvedavý, aký pokojní budú občania Rača vrátane Vás pán Ščibrany. Možno navrhnú asanovať Váš dom, pretože je prejavom zastaralej koncepcie bytovej alebo domovej výstavby, alebo Vám začne opadávať omietka. Totiž v stavebnom zákone je asanácia možná pre čokoľvek. Chýba tam akákoľvek zákonná inštrukcia. Rovnako je to s verejnoprospešnými stavbami - sú to stavby na verejnoprospešné služby a verejné technické vybavenie. Poďme asanovať a stavať verejnoprospešné stavby, lebo tie sa dajú robiť len cez územné plány zón, na celom území Rače. Hneď uvidíme, kto je za územný plán.

  Občania navrhnite, ktoré budovy v rači máme asanovať a aké verejnoprospešné stavby a kde chcete. Podľa toho si vopred pripravíme územný plán zóny Rača do budúcnosti, keď primátor presadí nový územný plán mesta. My budeme pripravení.

  Autor všetkch troch príspevkov Unknown som ja Marek Mihálik

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobrý večer, Marek,
   ďakujem za obsiahle vyjadrenie k článku a k téme ÚPN-Z Krasňany.

   zároveň navrhujem komenty prepracovať do samostatného článku pre tento portál, aby sa text neminul pozornosti čitateľov a vplyvu na verejnú debatu o územných plánoch zón v Rači, hlavnom meste, prípadne inde na Slovensku.

   Miro Ščibrany

   Odstrániť
  2. Ahoj Miro vyziadal som si od mu raca stanovisko krajskeho stavebneho uradu k protestom prokuratora, lebo starosta s panom doktorom Suchtom v dovodovej sprave uviedol ze toto stanovisko je rozhodujuce pre konecne vytvorenie zaveru mc raca k protestom. Uvidime ci bolo on naozaj poziadane a co doslo ak k odpovedi. Lebo toto si Miro neskumal. Odvolal si sa na stare stanovisko k navrhu zadania z 6.12.2018.
   Marek

   Odstrániť
  3. Pardon Miro stare stanovisko je z 6.12.2016.
   Marek

   Odstrániť
 4. Marek, výborne! Chcel som aj ja reagovať na článok pána Ščibrányho, ktorý je tendenčný a v vo viacerých bodoch zavádzajúci a nepravdivý.Ale povedal si to podstatné. Aj pre mňa je úsmevné akú námahu si dal pán Ščibrány, aby odhalil naše vzdelanie. Aj tom však bol nedôsledný. Keby nešlo o neho tak by som sa mohol cítiť aj dotknutý.Je nám teraz jasné, že forsíroval Drotovana na úkor Pilinského.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. neznámy,
   vďaka za názory a postrehy
   prajem pekný večer.
   M. Š.

   Odstrániť
 5. https://www.zanasezelenekrasnany.com/blog/pravda-víťazí-či

  OdpovedaťOdstrániť
 6. ad „toto si Miro neskúmal“

  Marek,
  článok „Sporná litera...“ nechcel byť a nie je podrobným rozborom všetkých jednotlivostí kauzy ÚPZ Krasňany.

  chcel byť a je pokusom opísať a pochopiť najdôležitejšie súvislosti a dôsledky kauzy, a následne položiť otázky a dilemy, ktoré sa pochovaním ÚPZ dostali do zorného poľa obyvateľov a poslancov nielen mestskej časti Rača.

  Miro

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Miro, dňa 15.2.2019 mi pán doktor Šuchta, právnik MČ BA Rača oznámil, že do toho dňa nedostali od krajského stavebného úradu stanovisko k protestom prokurátora vo veci Územného plánu zóny Krasňany, o ktoré požiadala MČ BA Rača 7.1.2019. Nechceš zistiť prečo ?
  Marek Mihálik

  OdpovedaťOdstrániť