Stránky

10. 6. 2013

NIE tretej dráhe letiska M. R. Štefánika

Svoje NIE môžete vyjadriť do konca júna podpisom výzvy Podpora hromadnej pripomienky.

V záväznej časti návrhu územného plánu BSK je zámer rezervovať územie pre rozšírenie Letiska M. R. Štefánika o paralelnú letovú dráhu v smere Rača a Vajnory. Mestské časti Rača a Vajnory a ich poslankyňa v Z BSK Anna Zemanová požadujú tento regulatív vypustiť. Opierajú sa o. i. o nesúhlas obyvateľov vyjadrený vyše 500 podpismi, aj keď na ich zozbieranie bolo v marci len 10 dní.

Anna Zemanová argumentuje, že 1) paralelná letová dráha nie je súčasťou žiadneho schváleného strategického materiálu na úrovni vlády SR alebo Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR, ktorý by oprávňoval zaradenie tohto regulatívu do záväznej časti návrhu územného plánu BSK, 2) hluková záťaž zóny Rača – Krasňany – Rendez – Vajnory je vysoká už v súčasnosti a ďalej porastie.

„Zvýšenie tejto záťaže pri prevádzke na úrovni maxima prepravnej kapacity letiska bude vážnym zásahom do kvality života v uvedenej zóne, preto znásobenie záťaže paralelnou dráhou a intenzívnejšou nákladnou leteckou prepravou je úplne neprijateľné. Bez analýzy dosahov na zdravie obyvateľov a kvalitu životného prostredia je neprípustné takýto zámer včleniť medzi záväzné regulatívy nového územného plánu. Rozvojové zámery letiska, ako strategický materiál, ani navrhovaná konkrétna činnosť, neprešli žiadnym posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Konštatovanie, že realizácia tretej dráhy bude príspevkom k zlepšeniu životného prostredia, je zavádzajúca a nezainteresovanú odbornú i laickú verejnosť môže viesť k mylným záverom," zdôraznila Anna Zemanová.

BSK sa postavil za výhrady obyvateľov, osvojil si argumentáciu poslankyne Anny Zemanovej a vo veci územnej rezervy pre paralelnú dráhu otvoril rozporové konanie s MDVRR SR. Vyhodnotenie pripomienok sa predpokladá v júni, predloženie návrhu nového územného plánu na schválenie zastupiteľstvu BSK v septembri.

Obyvatelia hlavného mesta môžu svoj nesúhlas s paralelnou letovou dráhou vyjadriť do konca júna podpisom výzvy Podpora hromadnej pripomienky.


Ako postupovať:

2.       Pridajte do podpisového hárka svoj podpis a získajte podpisy priateľov a známych.
3.       Hárky odovzdajte kontaktným osobám uvedeným pod podpisovým hárkom.

Upozornenie: Ak ste v marci podpísali hromadnú pripomienku, výzvu nepodpisujte, prosím!

Ďakujeme!Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára